2023 Kiracı Tahliye Davası

05.05.2022
1.962
2023 Kiracı Tahliye Davası

2022 yılı kiracı tahliye davası sayısı bakımından en çok artışın yaşandığı yıldır. Gayrimenkul fiyatlarının çok hızlı artmasıyla paralel olarak kira fiyatları da artış göstermiştir. Kira ücretlerinin artması ile de ev sahipleri eski tarihli kiracılarını tahliye etmek çıkartmak için hukuki yollara başvurmaktadır. Ayrıca kiracının on yılı doldurması, kiralanana ihtiyaç duyulması, kiralananda tadilat yapılması, kira bedelinin ödenmemesi gibi hususlarla da tahliye davası açılması mümkündür.

Kiracıyı tahliye etme yolları sayısının fazla olması ve mal sahibinin kiracıya karşı daha güçlü kabul edilmesi nedeniyle kanun hükümleri ekseriyetle kiracının hakkını korumak üzerine kurulmuştur. Ancak bu hükümlerin teknik şartlar içermesi sebebiyle de bir avukat yardımı ile hareket edilmesi yararlı olacaktır.

Kiracıyı Tahliye Etmenin Yolları (Tahliye Nedenleri)

2022 yılı itibariyle kiracıyı tahliye etmenin yolları birden fazladır. Makalenin ilk paragrafında da değinmiş olsak da aşağıda bir liste halinde daha kapsamlı olarak ifade etme gereği duyduk. Kiracıya karşı tahliye kararı çıkartabilmek için hangi şartların gerektiğini ise makalenin tamamını okuyarak öğrenebilirsiniz.

  • Kiracı kirayı ödemiyorsa bir kira dönemi (12 ay) içerisinde kiracıya ihtar gönderilerek (2 kez) kiracı tahliye edilebilir.
  • Kiracı kirayı ödemezse icra takibi yapılarak kiracı çıkarılabilir.
  • 10 yılı dolduran kiracı tahliye edilebilir.
  • Tadilat nedeniyle tahliye yapılabilir.
  • Tahliye taahhütnamesi ile tahliye davası açılarak kiracı çıkarılabilir.
  • İhtiyaç nedeniyle taşınmazın tahliyesi mümkündür. Bu ihtiyaç mal sahibinde ya da bakmakla yükümlü olduğu kimseler nezdinde var olmalıdır.
  • Kiracının başka evinin olması nedeniyle evden çıkarılması mümkündür.

Samsun’da Kiracı Tahliye Etmenin En Kolay Yolu

Kiracı tahliye etmenin en kolay yolu Samsun’da kiracıdan alınacak tahliye taahhütnamesi almak olarak kabul edilmektedir. Ancak tahliye taahhütnamelerinin taşıması gerektiği şartlar da ağırdır. Yine kiracı kirayı ödemezse söz gönderilecek iki ihtarname ile ya da icra takibi başlatmak suretiyle söz konusu olur. Ancak bu yol da anında sonuç doğurmamaktadır. 2022 yılı kiracı tahliye davası açılması ve bu dava neticesinde hakimin tahliye yönünde bir karar kurması gerekmektedir.

Kiracı çıkarmanın en kolay yolu gerçekten de her somut olay ve kira sözleşmesi özelinde değişiklik göstermektedir. Bu nedenle bir kira sözleşmesine dayalı olarak tahliye işlemi başlatmak isteyen mal sahiplerinin bu alanda bilgi ve birikimi olan avukatlardan yardım almaları faydalarına olacaktır.

Kirayı Ödemeyen Kiracıya Karşı Tahliye Davası

Kiracı kirayı ödemiyorsa tahliye edilmesini istemek elbette ki mal sahibinin en doğal hakkıdır. Ancak bu talep doğrudan dava konusu edilememektedir. Öncelikli olarak kiracıya kira bedelini ödemesi için iki haklı ihtarname gönderilmesi gerekir. Kiracı kirayı yine ödemezse bu kez 2022 yılı kiracı tahliye davası açılarak hakimden tahliye yönünde karar kurması istenir.

Kiracı kirayı yatırmıyorsa ihtarname göndermeksizin doğrudan tahliye talepli icra takibi başlatılması da mümkündür. Kendisine usulüne uygun bir ödeme icra emri tebliğ edilmiş olan kiracı, kira bedelini bir ay içerisinde ödemezse yine tahliye davası açılarak kiracının çıkartılması mahkemeden istenir.

Hem ihtarname ile hem de icra takibi ile açılan tahliye davaları genellikle ilk celsede karara çıkmaktadır. Ardından icra dairesi kanalıyla tahliye kararı uygulama alanı bulur.

On Yıllık Kiracının Çıkarılması Davası

10 yıllık kiracının tahliyesi de mal sahibi tarafından talep edilebilir. Şöyle ki kiracının kiralanandaki süresi on yılı doldurmak üzere ise kiraya veren üç ay önceden kiracıya gönderecek olduğu yazılı ihtarname ile sözleşmeyi uzatmayacağını kiracıya bildirir. Bunun akabinde de kira sözleşmesi 10. yılın dolması ile birlikte sona erer ve yenilenmez.

Kira sözleşmeleri yıllık olarak düzenleniyor olsa da sanılanın aksine süreye ilişkin hüküm kiracı lehine bulunmaktadır. Kiraya verenin talebiyle sözleşmenin süresinin bitmesi ancak sözleşmenin onuncu yılı itibari ile mümkün olmaktadır. Eğer kiracı onuncu yıl ihtarnamesi kendisine tebliğ edilmiş olmasına karşın kiralananı boşaltmaz ise kiraya veren 2022 yılı içinde bir tahliye davası açabilir.

Tadilat Nedeniyle Tahliye Davası

Tadilat nedeniyle tahliye de mümkündür. Eğer mal sahibi kiralananda büyük çaplı bir tadilat yaptırmayı düşünüyorsa ve bu tadilatın kiracı mülkün içerisindeyken yapılması mümkün değilse tadilat nedeniyle kiracı çıkarılabilir. Ancak önemle ifade etmek gerekir ki yapılacak tadilatın esaslı olması gerekir. Tadilat nedeniyle tahliye yapılabileceğine kira sözleşmesinde yer verilmesine gerek yoktur. Taşınmazda tadilat yapılacağı keşif, bilirkişi raporu, imar planı gibi belgelerle ispat edilebilir olmalıdır. Dava açma süresi sözleşmenin sona ermesinden itibaren bir aydır. Mal sahibi, taşınmazda tadilat yapacağını kiracıya ihtar ettiği takdirde bu süreye riayet etmesine gerek yoktur. Kiralananda yapılan tadilatın sona ermesinden sonra eski kiracının talebi halinde taşınmazı tekrar kiralayabilmesi mümkündür.

Tahliye Taahhütnamesi İle Tahliye Davası

Tahliye taahhütnamesi ile tahliye davası açılabilir. Kiracı, kiralananı boşaltacağını daha önce verdiği bir taahhütname ile kabul etmiş ise mal sahibi bu evrakla doğrudan icra dairesine başvurabileceği gibi dava yoluna da gidebilir. Tahliye taahhütnamesi aşağıda belirtilen şartları taşıyorsa hakimin bir takdir yetkisi yoktur. Doğrudan tahliye kararı vermesi gerekir. Tahliye taahhütnamesinin kira sözleşmesinde yer almaması, tahliye taahhütnamesinin tarihinin kira sözleşmesi ile aynı tarihte ya da daha önce bir tarihte olmaması gerekir. Yargıtay, bu şartlar altında verilen tahliye taahhütlerinin zorunluluk sebebiyle verildiğini ve kiracının gerçek iradesinin bu yönde olmadığını kabul etmektedir. Önemle ifade etmek gerekir ki tahliye taahhütnamesinin kesinlikle yazılı olarak verilmesi gerekir. Tahliye taahhüdüne dayalı icra takibine itiraz edilmesi ise mümkündür.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası

İhtiyaç nedeniyle tahliye davası açılması mümkündür. Kiralananın maliki, kendisinin, eşinin ya da çocuklarının dahil olduğu bakmakla yükümlü olduğu kimselerin ihtiyacı olması halinde tahliye davası açabilir. Bu durum ekseriyetle satın alınan taşınmazlarda söz konusu olur. Uygulamada satın alan, bir ay içerisinde kiracıya gönderecek olduğu ihtarname ile altı aylık süre içerisinde 2022 yılı tahliye davası açabilir.

Kira sözleşmesinin sona erme tarihi altı aylık sürenin bitiminden daha önce ise kiraya veren kira sözleşmesinin sona erme tarihinden itibaren bir ay içerisinde bu davayı ikame edebilir. Davaya bakan hakim kiraya verenin tapu kayıtlarındaki satın alma tarihini dikkate alarak bir karar verecektir. Davanın süre şartlarına uygun açılması durumunda taşınmazdaki kiracının tahliyesine karar verilir.

Kiracının Başka Evinin Olması Sebebiyle Tahliye Davası

Kiracının başka evinin olması sebebiyle tahliye davası açılabilir. Aynı belediye sınırları içerisinde kendisine ya da eşine ait bir tapulu evi olan kimseye karşı kiracıyı çıkarma (boşaltma) davasının açılmasına kanun koyucu izin vermiştir. Bu davanın açılabilmesi için herhangi bir süre sınırı öngörülmemiştir. Tahliye davası açılacağının bir ihtarname ile kiracıya bildirilmesi zorunlu olmasa da yararlı olacaktır. Kiracıya ya da eşine ait olan evin yaşanabilir (barınma ve sağlık) bir ev olması da gerekir. Davaya bakmakla görevli hakim ilgili tapu kayıtlarını celp ederek davanın kabulüne karar verecektir. Mahkemece verilen bir tahliye kararı olmasına karşın taşınmazı boşaltmaktan imtina eden kiracı icra marifeti ile taşınmazdan tahliye edilir.

2022 Kiracı Tahliye Davası Yargıtay Kararları


Tahliye Taahhütnamesinin Zorla İmzalatılması

Davalı vekili, davaya dayanak yapılan tahliye taahhüdünün davacı tarafça kira sözleşmesinin imza edildiği tarihten önce alındığını, davacının, taşınmazın kiracı sıfatıyla kullanılabilmesinin ön şartı olarak ileri sürdüğü taahhütnameyi müvekkiline manevi cebir altında imzalattığını, bu şekilde imza edilen taahhüt tarafların gerçek iradelerini yansıtmaktan uzak olduğundan geçerli olmadığını, davacının kötü niyetli olduğunu belirterek davanın reddini savunmuş ise de yukarıda da belirtildiği üzere TMK’nın 6 ve HMK’nın 190. maddesi gereğince ispat yükü, iddia edilen vakıaya bağlanan hukuki sonuçtan kendi lehine hak çıkaran tarafa aittir. Tahliye taahhütnamesinin kira sözleşmesinden önce imzalatıldığını iddia eden davalı kiracı bu iddiasını ispat etmekle yükümlüdür. Bu durumda mahkemece ispat yükümlülüğü ters çevrilerek davanın reddine karar verilmesi doğru değildir. (28.09.2021)

Yurtdışında Yaşayan Kimsenin İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Açması

Yurtdışında yaşayan davacının yıllık tatilini geçirmek üzere Türkiye’ye geldiğinde kalmak üzere ihtiyaç duyduğu için satın aldığı kiralanandaki kiracıya karşı açmış olduğu ihtiyaç nedeniyle tahliye davasının kabulü gerekir. (31.5.1989)

Tadilat Nedeniyle Tahliye Davasında İspat

Davacı dava dilekçesinde kiralananı satın aldığını, yıkıp yeniden inşa etmek amacıyla satın almıştır. Yeniden inşa nedeniyle tahliyeye karar verilebilmesi için dava konusu yere ait onaylı projenin sunulması gerekir. Mahkemece yapılacak tadilat sebebiyle tahliye kararı verilebilmesi için projenin onaylı suretinin ibrazı istenmeli ve projenin kiralanana uygulanıp uygulanmayacağı için keşfe çıkılmalıdır. (02.03.2015)

Sözlü Kira Sözleşmesine Dayalı Tahliye Davası

Taraflar arasındaki kira sözleşmesinin sözlü olduğu konusunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Davacı vekili akdin 2011 Ekim ayı başlangıç tarihli olup 2012 Haziran ayında sona erdiğini davalı ise sözleşmenin beş yıl süreli olduğunu bildirmiştir. Buna göre sözleşmenin başlangıç tarihi ve süresinin taraflar arasında uyuşmazlık konusu olduğu görülmektedir. Yukarıda açıklandığı üzere ihtiyaca dayalı tahliye davasının kira sözleşmesinin bitimini takip eden bir ay içinde açılması zorunludur. Bu husus bir dava şartı olup mahkemece kendiliğinden ve öncelikle incelenmesi gerekir. (27.10.2014)

İki İhtar Nedeniyle 2022 Kiracı Tahliye Davası Kiracının Ödeme Yapması

İki haklı ihtar nedeniyle açılan davada tahliyeye karar verilebilmesi için kiracıya bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde, bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulması gerekir. İhtar tebliğinden sonra yapılan ödemeler iki haklı ihtarın oluşmasına engel teşkil etmez. Süresiz sözleşmelerde ve kira parasının yıllık ödenmesi gereken hallerde iki haklı ihtar oluşmaz. (02.03.2015)

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.