2022 Vergi Kaçakçılığı Cezası

21.04.2022
1.925
2022 Vergi Kaçakçılığı Cezası

2022 Vergi Kaçakçılığı Cezası Vergi Usul Kanunua (VUK) aykırı fiillerde bulunan kimselere karşı açılan bir davadır. Bu tür davaların bir kısmında kişiye idari para cezası uygulanması bir kısmında da hapis cezası uygulanması söz konusudur. Vergi kaçakçılığı davalarının ekseriyetle konusu da Vergi Usul Kanunu olan VUK 359. Maddesi oluşturur.

Vergi kaçakçılığı suçu konulu bu makalede vergi kaçakçılığı ile ilgili tanımlara, suçu oluşturan unsurlara ve uygulama alanlarına yer verilmiştir. Uygulamada sıklıkla karşılaşılan bir dava türüdür. Çoğunlukla teknik bir rapora ya da incelemeye dayanıyor olması nedeni ile bu davalarda yargılanan ya da zan altında bulunan kimselerin Samsun Vergi Hukuku Davaları Avukatı ile görüşmesi faydalıdır.

Vergi Kaçakçılığı Nedir? (VUK 359)

Vergi kaçakçılığı suçu oluşması ve kişinin 2022 Vergi Kaçakçılığı Cezası ile karşılaşması için vergi ödeme yükümlüsü olarak kabul edilen mükellefin, kanuna aykırı olmaksızın, kanundaki bir boşluktan faydalanarak vergi ödemekten kaçınmasını gerekir. Yani, suçun meydana gelmesi için aranılan ilk unsur kişinin vergi kanunları ile çelişen bir eylemde bulunmasıdır. Ardından bu eylemin VUK 359. maddesinde yer alan hükümlerle uyup uymadığı değerlendirilecektir. Bu değerlendirme ekseriyetle Samsun Vergi Dairesi tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda uygulama alanı bulur. Bu rapor yargılamanın seyri açısından oldukça önemlidir.

VUK 359. Maddesi ve genel uygulamaya göre vergi kaçakçılığı suçu aşağıdaki şekillerde meydana gelebilir.

Vergi Kaçakçılığı Suçları

  • Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hilesi yapmak,
  • Gerçek olmayan ya da kayıtlı olmayan işlemde bulunmak,
  • Defter, kayıt ve belgeleri tahrif etmek, gizlemek,
  • İbraz edilmesi zorunlu olan defter, kayıt ve belgeler, saklamak, yok etmek,
  • Maliye Bakanlığınca basılması gereken belgeleri basmak,
  • Elektronik kayıt sistemlerine müdahale ederek kayıtları silmek

Sayılanların dışında da suç unsurları mevcut olup en yaygın görülen Vergi Kaçakçılığı eylemleri bu şekildedir. 2022 Vergi Kaçakçılığı Cezası miktarları ise değişmiştir. Özellikle yasada öngörülen hapis cezalarının üst sınırlarının artması nedeniyle bu durum mükellefler için önem arz etmektedir.

2022 Yılı Vergi Kaçakçılığı Cezaları

Kanunda öngörülen Vergi kaçakçılığı cezaları 2022 yılı için ciddi bir biçimde değişikliğe uğramıştır. Değişiklik henüz bir yasa teklifi olmakla birlikte bu suçtan yargılananlar için ağır sonuçlar doğuracak olması nedeniyle hem mevcut haline hem de düzenlemeden sonraki haline aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. Özellikle ceza miktarları için Vergi Usul Kanunu’nda öngörülen üst sınır hapis cezalarının artması nedeniyle önemlidir. Doğrudan özgürlüğü kısıtlayıcı olan bu cezaların Samsun Asliye Ceza Mahkemelerinde yapılacak yargılamalar neticesinde karara çıkacağını belirtmekte de fayda vardır.

Vergi Kaçakçılığı SuçuEski Ceza2022 Vergi Kaçakçılığı Cezaları
Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hilesi yapmak (VUK 359/a/1)   Defter, kayıt ve belgeleri tahrif etmek, gizlemek (VUK 359/a/2)18 ay – 3 yıl hapis cezası18 ay – 5 yıl hapis cezası
İbraz edilmesi zorunlu olan defter, kayıt ve belgeler, saklamak, yok etmek (VUK 359/b)  3 yıl – 5 yıl hapis cezası3 yıl – 8 yıl hapis cezası
Maliye Bakanlığınca basılması gereken belgeleri basmak (VUK 359/c)2 yıl – 5 yıl hapis cezası2 yıl – 8 yıl hapis cezası
Elektronik kayıt sistemlerine müdahale ederek kayıtları silmek (VUK 359/ç)  3 yıl – 5 yıl hapis cezası3 yıl – 8 yıl hapis cezası
2022 Yılı Vergi Kaçakçılığı Cezası Tablosu

Vergi Kaçırma Suçunda Etkin Pişmanlık

Vergi kaçakçılığı suçunda etkin pişmanlık husus da yine VUK 359. maddesinde düzenlenmiştir. Etkin pişmanlık kavramı Türk Ceza Kanununda ifade edilmiş olup kişinin suçun sebep olduğu zararları kendi iradesi ile telafi etmesi, gidermesi anlamına gelir. Daha önceki düzenlemenin aksine yeni durumda etkin pişmanlık hükmüne ilaveler yapılmıştır.

Vergi kaçırma suçunda etkin pişmanlık uygulamasında kişi, gecikme faizi ve zammını, soruşturma yani savcılık evresinde ödeyecek olursa cezası yarı oranında azalır. Eğer kovuşturma olarak ifade edilen dava aşamasında ödeyecek olursa da cezası üçte biri oranında inecektir. Daha önce olduğu gibi yeni düzenlemede de etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesi için bu cezanın iptaline ilişkin bir dava açılmaması gerekir.

Samsun’da Vergi Kaçakçılığı Davaları

Vergi Kaçakçılığı suçlarına ilişkin yargılamalar Samsun Asliye Ceza Mahkemelerinde görülür. Vergi kaçakçılığı cezasına ilişkin yargılamalarda öngörülen hapis cezasının sınırları yüksek olduğu için hem Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu ve Yargıtay temyiz yolu başvuru kapısı açıktır. Samsun, Amasya, Ordu, Sinop gibi illerde görülen vergi kaçakçılığı davalarının istinaf incelemesi Samsun Bölge Adliye Mahkemesinde görülür. Bu tür suçların teknik bilgi ve birikim gerektirmesi sebebiyle kişinin yargılamada kendisini daha önce bu tür davalarda çalışmış, tecrübeli bir vergi avukatı ile temsil ettirmesinde fayda vardır. Her ne kadar doğru olmasa da kendisini ilk derece mahkemesi yargılamasında avukatla temsil ettiren kimsenin İstinaf başvurusu ya da  Yargıtay temyiz başvuru dilekçelerinin bir avukat ile hazırlanması faydalıdır.

Vergi Kaçakçılığı Suçu Hakkında Yargıtay Kararları


Sahte Fatura Düzenlemek Suretiyle Vergi Kaçakçılığı

Sanığın sahte fatura düzenlemekten ibaret eylemi, 213 sayılı vergi usul kanunu’nun 359/b-l maddesinde öngörülen suçu oluşturur. suçun işlendiğini haber alan cumhuriyet savcılığı’nın ilgili vergi dairesi’ni haberdar ederek inceleme yapılmasını istemesi gerekir. kamu davasının açılması hususunun inceleme sonucunun bildirilmesine kadar ertelenmesi gerekir.

Vergi Kaçakçılığında Zincirleme Suç Nedir

Bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda, kotaya tabi olan Çin menşeli eşyaları kotasız olarak yurda sokmak ve eksik vergi ödemek amacıyla gerçeğe aykırı faturalar ibraz ederek 11 adet sahte içerikli serbest dolaşıma giriş beyannamesi düzenlenmesini sağlamak suretiyle aynı mağdur kuruma karşı birden fazla “resmi belgede sahtecilik” suçunu işleyen sanık hakkında zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi kanuna aykırıdır.

Vergi Kaçakçılığı Suçunda Zamanaşımı

Vergi kaçakçılığı suçlarının, ait oldukları vergi dönemini takip eden nisan ayının ilk günü oluşacağı, sanığın 2014 yılı vergi dönemine ait vergi kaçakçılığı suçuna ait suç tarihinin 1.4.2014 olduğu ve 8.2.2021 tarihli iddianame ile 5 yıllık asli zamanaşımının kesildiği gözetilmeden hüküm tesisi isabetsizdir. Vergi kaçakçılığı suçu için kanunda öngörülen zamanaşımı ilkesine riayet edilmelidir.

Ziyaretçi Yorumları (1)
  1. Turan Yıldırım dedi ki:

    Yorumum şöyle, 10 milyon dolar değerinde olan maden cevherinin faturasız irsalşyesiz satıyıyor,maden işleri yani ( mabek) bunu ispat ediyor raporunu tutuyor ve 350 bin TL idari para cezası kesiyor, bende bu resmi raporla tokat deftarlığına, 08 02 2022, de suç duyurusunda bulundum, yani dilekçeyi verdim, ne arayan oldu nede soran, ben sordum bir kere dediler ki, ankaraya gelirler başkanlığına gönderdik ordan haber bekliyoruz tam 6 ay oldu ses yok halen, bunun idari yaptırımı olurmu olursa ne olur, tabiki dilekçeme dönerler se