Boşanma Davasında Mal Kaçırma

Boşanma Davasında Mal Kaçırma

Boşanma davasında mal kaçırma mal rejiminin sona ermesiyle evlilik birliği içerisinde alınan ev, araba, arsa gibi malları diğer eş ile paylaşmak istemeyen eşin; yasaya aykırı olarak izlediği bir süreçtir. Uygulamada sıklıkla karşılaşılan bu durum bir diğer hukuki terim olan muvazaa ile de yakından ilgilidir. Şöyle ki boşanma davası devam ederken mal kaçırma eyleminde bulunacak eş; aslında satış gayesi olmadan yalnızca diğer eşin payını engelleme gayesi ile taşınır ya da taşınmaz malları ya düşük bir bedelle ya da hiçbir bedel ödemeden bir başkasına devretmektedir. Böyle bir durumla karşılaşan ve mağdur olan eşin dava sürecini iyi bir şekilde yönetebilmesi için bir Samsun Boşanma Avukatı ile hareket etmesi gerekir.

Gerçekten de boşanma davası devam ederken eşlerden birinin mal kaçırma amacıyla ortak olarak sahip olunan evi satması ya da arabayı elden çıkarması riski mevcutsa bu durumun önüne bir tedbir kararı ile ya da açılabilecek ayrı bir boşanmada mal kaçırma davası ile geçilebilecektir.

Boşanma Davasında Mal Kaçırma Davası

Dava devam ederken eşlerden diğerinin sahip olunan ve tapuda kendi üzerine kayıtlı malı bir başkasına mal kaçırma gayesi ile devrettiğini öğrenen eş bir mal kaçırma davası yani Tapu İptal ve Tescil Davası açması gerekir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus malın değerinden ucuz, bağışlama şeklinde ve kötüniyetli satışların mevcut olup olmadığıdır. Eğer böyle bir durum varsa ya da en azından bir şüphe oluşturacak seviyedeyse hukuki süreç başlatılmalıdır.

Bu şüphe ve eğer delil mevcutsa satış işlemlerinin başladığına dair durum boşanma davasına bakan Aile Mahkemesinde ileri sürülerek söz konusu mallara ilişkin tedbir kararı çıkarılabilir. Bu durumun önüne geçilebilmesi için ortak yaşanılan konuta Aile Konutu Şerhi de işlenebilir.Eğer satış aşaması tamamlanmış ise bu kez Hukuk Mahkemelerinde yeni bir dava yolu tercih edilmelidir.

Mal Kaçırma Nasıl İspatlanır?

Her şeyden önce bir mal kaçırmanın mevcudiyetinin ispatlanabilmesi için satışın doğal unsurlarına sahip olmaması gerekir. Borçlar Kanunu’nda Muvazaa olarak tanımlanan yani asıl gayeden farklı bir işlem tesis edilmesi durumu somut olayda mevcutsa bu olguyu gösteren deliller ile mal kaçırma da ispatlanabilir.

Böyle bir durumda delil toplanmaya başlanırken öncelikle satış, devir işlemlerinin tarafları, işlem bedeli gibi unsurlar ilk önce incelenmelidir. Eğer taşınır ya da taşınmaz malın gerçek değerinden daha ucuza satılması ya da akrabalar arasında devredilmesi hallerinde artık bir boşanma davasında mal kaçırma halinden söz edilebilecek ve bu durum hukuk önüne taşınarak kişinin yaşadığı hak kaybının giderilmesi talep ve dava edilebilecektir.

Boşanma Davasında Mal Kaçırma Hakkında Yargıtay Kararları


Edinilmiş Mallara Katılma Payında Mal Kaçırma

Davacı vekili, müvekkilinin eşi olan davalı …….. ile aralarındaki boşanma davası ve edinilmiş mallara katkı payı davası sonucunda verilecek karar sonucunda doğacak alacaklardan mal kaçırmak amacı ile kendisine ait taşınmazları kardeşi olan diğer davalı Tuncay’a, muvazaalı olarak satışına ilişkin tasarrufların iptali ile kendilerine cebri icra yapma yetkisi verilmesini talep etmiştir. Muvazaa nedeniyle açılmış bulunan eldeki davada davalılar arasında gerçekleştiği ileri sürülen muvazaalı işlem, davacı yönünden haksız eylem niteliğinde olup, davacının oluşacak tazminat ve katılma alacağının tahsilini sağlamak bakımından eldeki davayı açmakta hukuksal yararı bulunmaktadır. Somut olayda da boşanma davası sonucu davacı lehine tazminata hükmedilmiş olup karar henüz kesinleşmemiştir. Bu durumda davanın BK. 19. maddesi uyarınca açılan tapu iptal ve tescil isteğine ilişkin olup, İİK.nın 277 ve devamı maddeleri uyarınca açılan bir dava olmadığından davada icra takibi ve aciz vesikası ibrazı zorunlu olmadığından mahkemece davacının dayandığı dava dosyasının sonucunun beklenilmesi, ondan sonra tarafların tüm delillerinin toplanması ve hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu üzere davanın reddine karar verilmiş olması doğru bulunmamıştır.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.