Diyanet 98/B Din Görevlisi İhraç İptal Davası

07.09.2023
295
Diyanet 98/B Din Görevlisi İhraç İptal Davası

Diyanet 98/B Din Görevlisi İhraç iptal davası, diyanet personeli olan din görevlilerinin meslekte sahip olmaları gereken bazı vasıfları kaybetmeleri sonucunda meslekten çıkarılmaları sebebiyle açılan davadır. Davanın yargılaması işlemi yapan idari kurumun bulunduğu yer idare mahkemesinde açılır. Samsun, Sinop, Amasya gibi şehirler için görevli mahkeme Samsun İdare Mahkemeleridir.

Diyanet 98/B Din Görevlisi İhraç iptal davasını açmak isteyen kimselerin öncelikle yapması gereken tüm soruşturma dosyasını bir araya getirmektir. Ardından meslekten çıkarma kararının hangi eylem sebebiyle verildiği tespit edilir. Bu eylemin meslekten çıkarmaya yetip yetmediği yani idarenin kararının hukuka uygun olup olmadığı konusunda ise bir Samsun İdare Davası Avukatı ile görüşerek bilgi alınması faydalı olacaktır.

Devletler Memurları Kanunu 98/B Maddesi

98/B maddesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer almaktadır. Bu madde bazı memurluklarda özel kanunlarla meslek şartları aranabileceğini ifade etmektedir. Maddenin uygulaması ekseriyetle Diyanet İşleri Başkanlığında görüldüğünden aslında genel bir kanuna ait olan bu madde Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte anılır olmuştur. Gerçekten de her yıl pek çok din görevlisi 98/B maddesi sebebiyle meslekten ihraç edilmektedir.

Diyanet işleri başkanlığının 98/B maddesini ileri sürerek meslekten ihraç ettiği kimselerin din görevlisine ve islam onuruna yakışmayan davranışlarda bulunduğunu ileri sürmektedir. Hangi eylemlerin islam onuruna aykırı olduğu ve toplum tarafından bilinir olmanın ne olduğu kanunda izah edilmemiştir. Bu sebeple Samsun idare mahkemelerinde açılan Diyanet 98/B Din Görevlisi İhraç iptal davası sıklıkla davacı lehine sonuçlanmaktadır.

Diyanet 98/B Din Görevlisi İhraç İptal Davası Nasıl Açılır ?

Bağlı bulunduğu müftülük içerisinde gerçekleştirilen soruşturma sonucunda meslekten ihraç edilen kimseler bu karara karşı Samsun İdare Mahkemesinde açacakları Diyanet 98/B Din Görevlisi İhraç iptal davası bu işlemin iptalini ve mesleğe geri dönmeyi talep edebilirler. Diyanet meslekten çıkarma davası genellikle yürütmeyi durdurma talepli açılır ve altı – sekiz ay arasında davaya bakan mahkemece karara bağlanır.

Diyanet 98/B Din Görevlisi İhraç iptal davası açılırken duruşmalı olarak talep edilmelidir. Bu sayede Samsun İdare Mahkemesi heyetine duruşma esnasında gerekli olan bilgi ve belgeler sunulabilecektir. Özellikle kanunda hangi eylemlerin yasaklı olduğu ve toplum tarafından bilinir olmanın ne olduğu tanımlanmamıştır. Bu sebeple Diyanet 98/B Din Görevlisi İhraç iptal davası açan davacının davayı kazanma şansı mevcuttur. Sürecin bir avukat yardımıyla yürütülmesi faydalı olacaktır.

Diyanet 98/B Din Görevlisi İhraç Davası Açma Süresi

İdari yargılama usul kanununda idare mahkemesinde dava açmak isteyen kimselerin uymaları gereken idare mahkemesi dava açma süreleri izah edilmiştir. Buna göre Diyanet 98/B maddesinden ihraç edilen kimseler bu ihraç kararının kendilerine tebliğ edilmesinden itibaren 60 gün içerisinde Samsun idare mahkemesinde dava açmalıdır. Bu süre geçirildikten sonra dava açmanın bir yolu olup olmadığını öğrenmek için idare mahkemesi davalarına bakan avukat ile görüşmelisiniz. Gerçekten de bazı durumlarda kararın usule aykırı tebliğ edilmesi, hiç tebliğ edilmemesi gibi durumlar söz konusu olabilir. Avukat tarafından böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda dava açma süresinin geçirilmesi durumu ortadan kalkmış olacaktır.

Diyanet 98/B Din Görevlisi Memurluktan Çıkarma Davası Açma Sebepleri

Diyanet meslekten ihraç davası açmak isteyen kimsenin bu davasını dayandırabileceği birden fazla sebep vardır. Hem Samsun idare mahkemesinin hem de Danıştay yüksek mahkemesinin eski tarihleri kararları incelenecek olduğunda diyanet meslekten ihraç davası açma sebeplerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:

  • Meslekten çıkarılan kimsenin itikat, ibadet ve hareketlerinin İslam törelerine aykırı olmaması: Diyanet İşleri Başkanlığı meslekten ihraç kararını davacının davranışlarının İslam törelerine aykırı olmasına dayandırır. Eğer davacı ihraca sebep olan davranışın bu kapsamda olmadığını mahkeme önünde ispat edebilirse idari işlemin iptali söz konusu olacaktır.
    Meslekten çıkarılan kimsenin davranışlarının herkes tarafından bilinir olmaması: Kanunda aranan bir diğer şart bu davranışların davacının sosyal çevresi tarafından bilinir olmasıdır. Eğer davacı bu şartın gerçekleşmediğini ispat ederse mesleğe geri dönmesi de mümkün olacaktır.
    Diğer nedenler: Dava dilekçesinde ileri sürülebilecek diğer nedenler savunma hakkının ihlal edilmesi, soruşturmanın eksik ve hatalı yürütülmesi, idarenin tanık ve sair delillerinin yetersiz ve taraflı olması gibi nedenlerdir.

Beraat Eden Din Görevlisinin Mesleğe Geri Dönmesi

İslam törenlerine aykırı davranışının herkesçe bilinir olması sebebiyle meslekten ihraç edilen din görevlisinin iddia edilen davranışı sebebiyle yargılandığı ceza davasında beraat etmesi ya da henüz soruşturma aşamasında kendisi hakkında takipsizlik kararı verilmesi durumunda idari işleme konu eylemin gerçekleşmediği mahkeme kararıyla ispat edilmiş olacaktır. Hal böyle olunca idari işlemin temel unsuru olan davacı eylemi de ortadan kalkacaktır. Bu sayede davacının diyanet işleri başkanlığının vermiş olduğu meslekten ihraç kararına ilişkin Diyanet 98/B Din Görevlisi İhraç iptal davası davacının kazanma ihtimali de artacaktır.

HAGB Kararı ve Meslekten İhraç

Din görevlisinin yargılandığı davada hakkında HAGB kararı verilmesi durumunda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından aleyhinde meslekten çıkarma kararı verilebilir. Bu durumda şahsın eyleminin suç oluşturduğu bir mahkeme kararıyla sabit olacaktır. Bu noktada davacı tarafça yapılması gereken savunma suç teşkil eden eylemin İslam törelerine aykırı olmadığıdır. Ayrıca bu eylemin herkesçe, davacının sosyal çevresi tarafından bilinir bir eylem olmadığına ilişkin olmalıdır. Hem ceza davası sürecinin hem de Diyanet 98/B Din Görevlisi İhraç iptal davası idari dava sürecinin daha önce bu alanlarda faaliyet göstermiş bir avukatla birlikte yürütülmesi davacı lehine olacaktır.

 İhraç Davasında Mahrum Kalınan Maaş Alacakları

Diyanet 98/B Din Görevlisi İhraç iptal davası açıp da bu davayı kazanan kimseler ayrıca görevden uzak kaldıkları süre boyunca mahrum kaldıkları maaş ve diğer alacaklarını da yasal faizleri ile birlikte davalı kurumdan tahsil edebilir. Bu tahsilatın mahkeme kararıyla gerçekleşebilmesi için davacının dava dilekçesinde bu taleplerine yer vermesi gerekir. Zira ülkenizde mahkemeler verecek oldukları kararlarda davacıların talepleri ile bağlıdır ve talep edilmeyen bir şeye hükmedilmeli de mümkün değildir.

Diyanet 98/B Hakkında Danıştay Kararları

Diyanet 98/B Din Görevlisi İhraç iptal davası kararlarını incelemekle görevli olan Danıştay dairesi 12. Dairedir. Samsun idare mahkemesi ve Samsun bölge idare mahkemesi tarafından verilen kararlar bu dairenin denetiminden geçer. Danıştay 12. Dairesinin meslekten ihraç hakkında verdiği bazı kararlar aşağıdaki gibidir:

Kuran kursu hocasının ihraç edilmesine ilişkin Danıştay 12. Dairesi 2021/144 Esas ve 2022/5141 Karar sayılı kararda birbirleriyle husumetli kimselerin beyanları dışında davacı aleyhine bir delilin bulunmaması sebebiyle davaya konu idari işlemin iptaline karar verilmiştir.

Aleyhinde tanık beyanı bulunmayan din görevlisinin ihraç edilmesine dair Danıştay 12. Dairesi 2021/319 Esas ve 2022/5040 Karar sayılı kararında davacının davranışlarının islam törelerine aykırı olduğuna ve bu davranışların sosyal çevresi tarafından bilinir olduğuna ilişkin tanık anlatımı bulunmaması sebebiyle davaya konu ihraç kararının iptaline karar verilmiştir.

İlişkisi olması sebebiyle görevden ihraç edilen din görevlisinin açmış olduğu davanın incelendiği Danıştay 12. Dairesi 2021/130 Esas ve 2022/498 Karar sayılı kararında davacının karşı cinsle olan ilişkisinin sosyal çevresinde bilinir olmadığı ve bu ilişkinin daha sonra evlilikle sonuçlanmış olması sebebiyle davaya konu diyanet işleri başkanlığı işleminin iptal edilmesi karar verilmiştir.

Diyanet 98/B Din Görevlisi İhraç İptal Davası Avukatı

Aleyhinde meslekten çıkarma kararı verilen kimsenin ceza ve idari yargılama süreçlerini daha önce Diyanet 98/B Din Görevlisi İhraç iptal davası alanında çalışmış avukatlar ile yürütmesi faydalı olacaktır. Zira ihraç kararının iptaline ilişkin dava kişinin kalan hayatıyla ilgili olduğu gibi ayrıca mahrum kalınan maaşları da kapsayacağı için ekonomik olarak da önemli bir hukuki süreçtir.

Diyanet 98/B Din Görevlisi İhraç iptal davası sürecinin avukat ile yürütülmesinin faydalı olacağını makalemizin genelinde ifade ettik. Bu davada avukatlık ücretinin ne kadar olacağını ise yine davayı açmak için anlaştığınız avukat ile görüşmelisiniz. Zira her davanın gerektirdiği zaman ve mesai farklı olacağı için makalemizde doğrudan bir ücret paylaşmayı doğru bulmamaktayız.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.