Hakaret Suçu ve Cezası

28.07.2020
1.145
Hakaret Suçu ve Cezası

Hakaret Suçu, Ceza Kanunumuzda düzenlenen ve kendi özgü şekil şartlarını içeren ve yargılama neticesinde hapis cezası öngörülen bir suç türüdür. Kanun koyucunun söz konusu düzenleme ile suçun mağdurunun ihlal edilen manevi haklarının muhafazasını öngörmüştür. Hakaret suçu sözlü olarak işlenebileceği gibi; Whatsapp mesajları, Facebook, Instagram ya da Twitter gibi sosyal medya üzerinden gönderilen mesajlarla da işlenebilir.

Yasada karşılığında hapis cezası ve adli para cezası öngörülen hakaret suçunun ayrıca bir Tazminat Davasına da konu edilebileceği düşünüldüğünde hem mağdurun hem de sanığın bir Samsun Ceza Avukatı ile hareket etmesi daha faydalı olacaktır.

Hakaret Suçunda Şikayet ve Zamanaşımı

Hakaret suçu yasada şikayete ve uzlaştırmaya tabi suçlardan sayılmıştır. Sanık tarafından kendisine hakaret edilen mağdur 6 ay içerisinde kolluğa, polise ya da Savcılık makamına yapacak olduğu sözlü ya da yazılı başvuru ile bildirim yapmalıdır. Ancak hakaret suçunun nitelikli halleri şikayete bağlı değildir. Yani mağdurun beyanına gerek olmaksızın adli süreç başlayacaktır.

Hakaret suçu uzlaştırma sürecine de tabidir. Ceza yargılaması başlamadan önce Savcılık makamı tarafından dosya Uzlaştırmacıya gönderilecektir. Yine Ceza Mahkemesinde görülen yargılama esnasında hakimin de dosyaya bir Uzlaştırmacı tayin etmesi söz konusu olabilir. Taraflar bu süreçte bir anlaşmaya varamazlarsa yargılama kaldığı yerden devam edecektir. Asliye Ceza Mahkemelerinde görülen dava sonucunda sanığın cezalandırılması söz konusudur.

Hakaret Suçunu Oluşturacak Sözler ve Kelimeler

Kanun koyucu tarafından ilgili maddede doğrudan hangi ifadelerin suç teşkil edeceği belirtilmemiştir. Bu nedenle emsal Yargıtay Kararları dikkate alınarak bir yol izlenmesi gerekir. Örnekle izah etmek gerekirse “Allah belanı versin, Allah seni kahretsin” gibi ifadelerin hakaret suçunu oluşturmadığı Yüksek Mahkeme tarafından açıklanmıştır.

Yine birine suç isnat etmek “katil, hırsız” gibi kelimeler kullanmak hakaret suçunu oluşturmaz. Ancak İftira Suçunun oluşması söz konusu olur. Böyle bir durumda sanığın yargılamasının konusunu Hakaret suçu oluşturmaz. Belirtilmesi gereken bir diğer husus da doğrudan belirli bir kimseyi, kitleyi hedef göstermeyen kelimelerin somut suçun konusu oluşturması söz konusu değildir. Yazımızın devamında yer alan Yargıtay kararları ile hangi ifadelerin suçu oluşturacağını okuyabilirsiniz.

Hakaret Suçunun Nitelikli Haller ve Cezası

Hakaret suçunun hapis cezası basit ve nitelikli hallerine göre iki sınıfa ayrılmaktadır. Suçun basit hali için kanunda öngörülen ceza miktarının üst sınırı iki yıldır. Ceza tayininde alt limit ise 3 aydır. Hakaret suçunun nitelikli halleri ise doktor, avukat gibi kamu görevi ifa eden kimselere karşı işlenen halidir. Böyle bir durumda sanığa verilecek cezanın miktarı 1 yıl ile 2 yıl arasında değişkenlik gösterecektir.

Tayin edilen cezanın miktarının yarı oranında ve değişen oranlarda arttırılması ise aşağıda belirtilen hallerde mevcut olacaktır.

  • Hakaret suçunun alenen işlenmesi
  • Sağlık görevlilerine hakaret edilmesi
  • Birden fazla kişiye hakaret edilmesi

Her İki Tarafın da Hakaret Etmesi

Karşılıklı işlenen hakaret suçunun söz konusu olması halinde yine her iki tarafa da ceza verilir. Ancak bu durum istisnai olarak Ceza Kanununda 3. Fıkrada yer bulan düzenleme aşağıdaki gibidir. Hakaret suçunun karşılıklı olarak işlenmesi halinde, olayın mahiyetine göre, taraflardan her ikisi veya biri hakkında verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir. Ancak verilen cezanın miktarında Asliye Ceza Mahkemesi hakimi tarafından kararda ceza miktarı üzerinden indirim yapılır. 2020 yılı itibariyle söz konusu indirim miktarı 1/3 olur.

Her iki tarafın da karşılıklı hakaret ettiği hallerin kiminde ceza tayin edilmesi söz konusu olmayacaktır. İki tarafın da beraat aldığı bu durumda yargılama giderleri taraflar arasında taksim edilerek taraflara yükletilir. Karşılıklı hakaret halinde de Hukuk Mahkemelerinde bir Tazminat Davası açılması mümkündür.

Hakaret Suçu Hakkında Yargıtay Kararları


Facebook’ta Öğretmene Hakaret

Katılanın müdür olarak görev yaptığı okulun kantin görevlisi olan sanığın, aynı okulun öğrencisi olan tanık G…’in facebook hesabında paylaştığı “sizin okul müdürü de gözlüklü veya kel mi” şeklindeki gönderinin altına “bizim müdür o Ç……” şeklinde hakaret içerikli sözler yazması biçimindeki eyleminde, sanığın bu sözleri kime hitaben yazdığı hususundaki çelişkili beyanları ile tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, bu sözlerin katılanın şahsına yönelik bulunduğunun anlaşılması karşısında, sanığın atılı suçtan mahkumiyeti yerine “TCK’nın 126. maddesinde belirtildiği şekilde mağdurun isminin açıkça belirtilmemiş olması ve söylenen sözün mağdurun şahsına yönelik bulunduğuna dair duraksanmayacak bir açıklık bulunmadığı” şeklindeki yerinde olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi…

Instagram’da Taciz Niteliğinde Hakaret

Sanığın, kendisine karşı katılan tarafından yapıldığını iddia ettiği taciz suçuna ilişkin soruşturmaya konu olan olayları Instagram hesabında paylaşımda bulunması’nın TCK’nın 127. maddesi kapsamında olup olmadığı değerlendirilmeden hüküm kurulması… Bu itibarla, sanığın internet sayfasında katılana yönelik yazdığı mesaj içeriği dikkate alındığında, mesajında yer alan sözlerin katılanı küçük düşürmeye yönelik tahkir edici nitelikte olduğu ve sanığın üzerine atılı bulunan hakaret suçunu işlediği anlaşılmakla…

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.