İnternetten Dolandırıcılık Suçu ve Cezası

21.11.2022
616
İnternetten Dolandırıcılık Suçu ve Cezası

İnternetten dolandırıcılık suçu ve cezası Türk Ceza Kanununun içerisinde kendisine yer edinmiştir. Günümüzde hem Samsun Ceza Mahkemesinde hem de tüm Türkiye’de sıklıkla karşılaşılan bir suç türüdür. Bunun sebebi ise dolandırıcılık suçunu işleyen kimselerin artık mağdurlarına internet, sosyal medya, facebook, instagram, twitter gibi sayfalar üzerinden ulaşmayı tercih etmesidir. Bu tür mecralarda çok fazla paylaşım yapılması nedeniyle artık sahte ve gerçek paylaşımları ayırt edemiyor. Bu durum da internetten dolandırıcılık suçunun artış göstermesine neden oluyor.

Dolandırıcılık suçu ve cezasını etkileyen hallerden biri de suçun gerçekleştirilme şeklidir. Uygulamada özellikle bilişim sistemlerinin kullanılması sonucunda suçun meydana gelmesi durumunda sanığa verilecek cezanın ciddi bir şekilde artmaktadır.

İnternetten Dolandırıcılığı Suçu ve Cezası Nedir?

İnternetten dolandırıcılık suçu cezası Türk Ceza Kanununun 158. maddesinin f bendinde açıkça ifade edilmiştir. Kanun koyucu temel dolandırıcılık suçunun nitelikli hallerini düzenlediği madde bendinde internetten ya da sosyal medyadan dolandırıcılık yapılmasına ilişkin ifadeye şu şekilde yer vermiştir.

“Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle,”

Kanun metninde ifade edilen bilişim sistemlerinin bir parçası olarak aşağıdaki internet sayfalarını kabul edebiliriz:

  • Facebook dolandırıcılığı,
  • Instagram dolandırıcılığı,
  • Twitter dolandırıcılığı,
  • Kripto para dolandırıcılığı,
  • Sahte internet sayfaları ile dolandırıcılık.

Yukarıda ifade edilen internet sitelerinin suça araç olarak kullanılması durumunda Samsun Ceza Mahkemelerinde yapılan yargılamada sanığa uygulanacak internetten dolandırıcılık cezası miktarı üç yıl ile on yıl arasında olacaktır.

Banka Hesabını Başkasına Kullandırmak Dolandırıcılık Suçu

İnternetten dolandırıcılık suçu için en sık görünen biçimlerinden biri de başkasına banka hesabını kullandırmak suretiyle dolandırıcılıktır. Bu tür olaylarda sanık, bir tanıdığının ricası üzerine banka hesabına parayı kabul etmektedir. Ardından parayı çekerek üçüncü kişilere teslim etmektedir. Dolandırıldığı şikayetinde bulunan kimse doğrudan hesabına para gönderdiği kişinin adını Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına vermektedir. Bu nedenle suç işleme kastı bulunmasa bile banka hesabını başkasına kullandırmak da dolandırıcılık suçuyla suçlanmaya sebep olmaktadır. Hal böyle olunca sanığın etkin bir savunma ile söz konusu paradan kendisinin menfaat sağlamadığını hem savcılık makamına hem de yargılamayı yapan Samsun Ceza Mahkemesi başkanına iyi bir şekilde ifade etmesi gerekir. Ancak bu şekilde beraat kararı alınabilir.

İnternetten Dolandırıcılık Suçu Ve Cezası Hakkında Yargıtay Kararları


Kaparo Dolandırıcılığı Sahte İlan

Sanığın, internet sitesinde deniz motoru satmak için ilan verdiği, mağdurun ilanda yazılı cep telefonu numarasını aradığı ve sanıkla 100 TL kaparo karşılığında anlaştıkları, katılanın sanığın hesabına 100 TL para gönderdiği, ancak motor ilanının sahte olduğu ve sanığa ulaşılamadığı, bu şekilde dolandırıcılık suçunun işlendiği iddia olunan somut olayda; Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 16.04.2013 tarihli 2012/15-1407 E. ve 2013/140 K. sayılı kararında da vurgulandığı üzere; 5237 sayılı TCK’nın 158/1-f maddesinde öngörülen bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delillerin takdirinin üst dereceli Samsun Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, yargılamaya devamla sanığın mahkumiyetine hükmedilmesi doğru olmamıştır.

Bilişim Sistemleri, Banka Veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık

Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan benzer bir olay sebebiyle Yargıtay 15. Ceza Dairesinin 20.11.2017 tarihli ve 2017/30314 esas, 2017/23733 karar sayılı ilâmında yer alan “…. dolandırıcılık suçunun, iradesi fesada uğratılan kişinin yatırmış olduğu paranın fail tarafından çekildiği anda tamamlanacak olması nedeniyle suç yerinin de menfaatin temin edileceği yer olacağından hareketle….” şeklinde belirtildiği üzere, suç yerinin paranın çekildiği yer olacağı nazara alındığında, somut soruşturma dosyasına konu olayda, müştekinin … isimli internet sitesinde yayınlanan ilan üzerine almak istediği konteyner ile ilgili olarak havale ettiği 18.000,00 Türk lirası paranın 15.000,00 Türk lirasına ait kısmının … adresinde bulunan …’a ait ATM’den çekildiğinin anlaşılması karşısında, haksız menfaatin temin edildiği yerin Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının yargı çevresinde kaldığı gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden” bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca, anılan kararın bozulması istenilmiş olmakla istemin reddi gerekir.

Ziyaretçi Yorumları (1)