İşçinin İşyerinde Kavga Etmesi

İşçinin İşyerinde Kavga Etmesi

İşçinin işyerinde kavga etmesi, İş Kanunu uyarınca hukuka uygun olmayan davranışlardandır. İşçi, işyerinde sözlü ya da fiziksel olarak bir kavga etmiş ise işverenin tazminatsız olarak işten çıkarma hakkı mevcuttur. Elbette kavga eden işçinin tazminat alabileceği ihtimaller de söz konusu olabilir. Bu durum her somut olay özelinde ayrı olarak ve 4857 sayılı yasaya uygun olarak değerlendirilmelidir.

İşyerinde kavga eden işçinin tazminat almasını sağlayacak Yargıtay kararları mevcuttur. Bu yöndeki emsal kararları başlıklar altında makalemizin devamında bulmanız ve okumanız mümkündür. Elbette Samsun işçilik alacakları davası açılırken yalnızca bu makaleden yararlanmak yeterli olmayacaktır. Bu sebeple davaların bir iş davası avukatı ile birlikte yürütülmesi faydalı olacaktır.

Samsun’da İşçinin İşyerinde Kavga Etmesi

Samsun’da çalışan işçinin işyerinde kavga etmesi farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Tüm ihtimallerde izlenecek olan süreç hem işçi bakımından hem de işveren bakımından farklılık arz edecektir.

  • İşçilerin birbiriyle kavga etmeleri (iki işçinin kavga etmesi),
  • İşçinin amiriyle (patronla) kavga etmesi,
  • İşçinin müşteriyle kavga etmesi.

Her halde mağdur olan kişinin doğrudan polis karakoluna giderek ya da Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına bir şikayet dilekçesi vererek şikayetçi olmalıdır. Bu sayede meydana gelen kavgada işçinin ya da işverenin mağdur olduğu hukuk önünde ispatlanacaktır. Bu da ileride açılabilecek olan işçilik alacağı davalarında da (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücret alacağı) güçlü bir delil olacaktır. Yine kavgaya ilişkin tutanak da güçlü bir delildir.

İki İşçinin Kavga Etmesi

İki işçinin kavga etmesi durumunda işçilerin kıdem tazminatı alabilmeleri bir hayli zordur. Zira İş Kanununun işverence haklı fesih sebeplerinin açıklandığı maddesinde bu durum açıkça ifade edilmiştir. Yasa maddesine göre işçinin işyerinde kavga etmesi ve bu kavganın başka bir işçi ile karşılıklı olması durumunda işveren, iş sözleşmesini haklı olarak feshedecektir.

İşçilerin birbirleriyle kavga etmesiyle başlayan hukuk sürecinin işverence iyi bir şekilde yönetilmesi gerekir. Kavgaya ilişkin tutanak tutulmalı, tanıklarla birlikte, her iki işçinin de yazılı savunması alındıktan sonra hukuki işlem yapılması gerekir. Samsun İş Mahkemelerinde bu işlemlerin iyi bir şekilde yönetilmemesi sebebiyle dava açan işçiler lehine pek çok dava sonuçlandığına şahitlik etmekteyiz.

İşçinin Amiriyle (Patronla) Kavga Etmesi

İşçinin amiriyle ya da patronuyla kavga etmesi durumunda işverenin işçiyi işten çıkarma hakkı vardır. Bu tür bir durumda işçinin tazminat alabilmesi söz konusu değildir. Ancak eğer gerçekleşen olumsuz olaylarda çalışanın bir kabahati bulunmuyorsa işçi tazminat alabilir. Elbette bu durum Samsun İş Mahkemelerinde yapılacak yargılama neticesinde gerçekleşir. Bu tür davalarda tanık beyanları önemli birer delil olarak kabul edilmektedir. İşçiyle işverenin kavga etmesi durumunda mağdur olan taraf doğrudan cezai şikâyette bulunmalıdır. Şikayet emniyete başvurma suretiyle olabileceği gibi başsavcılığa da yapılabilmesi mümkündür. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülecek soruşturma neticesinde elde edilecek ifade ve sair deliller ileride açılacak işçilik alacaklarına ilişkin davada önemli bir delil olacaktır.

İşyerinde Kavga Eden İşçi Tazminat Alabilir mi?

İşyerinde kavga eden işçi tazminat alamaz. Zira iş sözleşmesi işveren tarafından haklı bir sebeple sona erdirilmiştir. Ancak işçi, işten çıkartılmasının haksız olduğunu mahkeme önünde ispatlayabilirse tüm işçilik alacaklarını alabilir. Bu alacak kalemleri, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücret alacağı gibi alacaklardır. Ayrıca işe iade davası açılabilmesi de mümkün olacaktır.

İşçinin işyerinde kavga etmesi durumunda işten çıkartıldıktan sonra tazminat alabilmesi için bir işçilik alacağı davası açması gerekir. Bu tür davalarda görevli mahkeme Samsun İş Mahkemeleridir. Dava açmadan önce işverene ihtarname gönderilmeli, arabuluculuk süreci tamamlanmalı ve ardından dava ikame edilmelidir. Bu tür davalarda davacının elindeki en büyük delil tanık olarak ifade edilir.

İşçinin İşyerinde Kavga Etmesi Hakkında Yargıtay Kararları


İşçinin Başka Bir İşçiyi Darp Etmesi

Dosyadaki bilgi ve belgelerden davacının işyerinde çalışan işçilerden L. K. ile 19.06.2004 günü mesai çıkışı kavga ettiğinden işverenlikçe uyarıldığı daha sonra 14.10.2004 günü işçilerden D. I.’ı darp ettiği, işverenlikçe davacının iş sözleşmesinin bu eylemleri nedeniyle feshedildiği anlaşılmaktadır. İşyerinde meydana gelen kavganın işyerinde bulunan çalışanların huzurunu bozacağı tabiidir. Bu durumda işveren tarafından davacının iş sözleşmesinin sataşma nedeniyle feshi haklı olup kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı isteklerinin reddi gerekirken, yazılı şekilde, yeminsiz olarak dinlenen davacı tanığının beyanlarına itibarla kabulü hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

İşçinin İşyerinde Huzursuzluk Çıkarması

Somut uyuşmazlıkta, dosyaya sunulan güvenlik kamerası görüntülerinden ve kavgaya karışan diğer işçi … ’ın açtığı işe iade davasındaki mahkeme huzurunda alınan tanık ifadelerinden davacının kavgaya karıştığı sabittir. Ancak kavganın sebebine ve kavgayı kimin başlattığına dair yeterli veri bulunmamaktadır. Bu itibarla işverenin davacının iş akdini haklı nedenle feshettiği kabul edilemezse de davacının başka bir işçiyle kavga etmek şeklindeki eylemiyle işyerinde düzeni bozduğu, işyerinde olumsuzluğa ve huzursuzluğa yol açtığı, işverenin artık davacı ile çalışmaya devam etmesinin kendisinden beklenemeyeceği ve işveren feshinin geçerli nedene dayandığı anlaşılmakla davanın reddi yerine kabulüne karar verilmesi hatalıdır.

Kavga Eden İşçinin Tazminat Alması

Dava, işçilik alacaklarının tahsili istemine ilişkindir. Davacının davalı işverence feshe dayanak yapılan eyleminin 12.04.2013 tarihinde meydana geldiği, 15.04.2013 tarihinde davacının savunmasının alındığı, disiplin kurulunun 26.04.2013 tarihinde toplandığı ve aynı gün davacının iş akdinin İş Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince feshine karar verildiği, buna göre İş Kanunu’nun anılan maddesindeki altı iş günü olan hak düşürücü sürenin geçmediği, bu nedenle haklı feshin süresinde yapıldığının kabulü ile davacının iş akdinin işyerinde bir başka işçi ile kavga etmesi neticesinde haklı nedenle feshedildiği anlaşılmakla, kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekmektedir.

İşçinin Müşteriyle Kavga Etmesi

Dava, feshin geçersizliği ve işe iade istemine ilişkindir. Davacı işçinin kavgaya dönüşmeden çözebileceği basit bir anlaşmazlığın kısmen de kişiselleştirmek suretiyle büyümesine neden olduğu, davacının savunmasında da kabul ettiği üzere kadın misafirin ayrılırken kendisine küfür ettiğini, kendisinin de sinirine hakim olamayıp aynı şekilde karşılık verdiğini söylediği de gözetildiğinde, davacının iş sözleşmesinin feshi müşterinin küfür etmesi nedeni ile haklı neden ağırlığında değilse de (bu tartışma eylemi işyerinde olumsuzluklara yol açtığından) geçerli nedene dayandığı kabul edilerek, davanın reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.