İşçinin Sağlık Nedeniyle Haklı Feshi

İşçinin Sağlık Nedeniyle Haklı Feshi

İşçinin sağlık nedeniyle haklı feshi İş Kanunu’nun 24. Maddesinde düzenlenmiştir. Kanunda yer alan ifadeye göre hastalık nedeniyle fesih yapılabilmesi mümkün. Ancak işçiye bu hakkı kullandırabilmek için bir takım şartların somut olayda mevcudiyeti aranmaktadır. Yani işçi tarafından sağlık nedeniyle fesih doğrudan mümkün değildir. Eğer haklı bir nedenle iş sözleşmesini feshetmek istiyorsanız bir Samsun İş Davası Avukatı ile görüşerek tavsiye almanız yararınıza olacaktır.

İşçini Sağlık Sorunları Nedeniyle İşten Çıkabileceği Haller

Hastalık nedeniyle işe gelmeme halinden daha ağır bir durum mevcutsa artık işçinin iş sözleşmesini sağlık nedeniyle haklı feshi söz konusu olacaktır. Elbette her türlü hastalıkta işçiye böyle bir hak tanınmamıştır. Hastalığın kaynağı ve niteliği 4857 Sayılı Kanun’da açıkça belirtilmiş ancak bu kapsamda ise işçiye haklı nedenle fesih hakkı tanınmıştır.

  • İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa,
  • İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa.

Yukarıda sayılan hallerin mevcudiyeti halinde iş sözleşmesi işçinin sağlık nedeniyle haklı feshi hakkını kullanması durumunda sona erecektir.

İşçi Tarafından Sağlık Nedeniyle Fesihte Kıdem Tazminatı

İş sözleşmesinin işçi tarafından haklı bir nedenle feshedilmesi ya da işveren tarafından haksız fesih ile sona erdirilmesi hallerinde işçinin kıdem tazminatı alabilmesi söz konusu olacaktır. İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih yapılması da bir haklı fesih türüdür. Bu nedenle işçinin kıdem tazminatına hak kazandığını söylemek doğru olacaktır.

Yapılan işin niteliğinden doğan bir sebeple sağlığı tehlikeye düşen ya da çalışma şartları nedeniyle bulaşıcı bir hastalık taşıyan kimseyle sürekli temas halinde olan işçi iş sözleşmesini haklı nedenle sona erdirip kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Tazminat işveren tarafından ödenmiyorsa önce Arabuluculuk aşaması tamamlanıp anlaşılamaması halinde İş Mahkemelerinde açılacak olan bir dava ile bedelin işverenden tahsili mümkün olacaktır.

İşçinin Sağlık Nedeniyle Feshi Halinde İşsizlik Maaşı

İşsizlik maaşı sözleşmesini haklı bir nedenle fesheden işçinin en büyük güvencelerinden biridir. Ödemeler SGK tarafından yapılır. Toplam ödeme süresi 6 ile 9 ay arasında değişkenlik gösterir. İşçi bu süre içerisinde yeni bir işe giriş yapacak olursa kendisine yapılan ödemeler son bulur. Ancak eğer işsizlik hali bu süreçte devam ederse yaklaşık 1.000 TL tutarındaki bedel kendisine her ay ödenecektir.

4857 Sayılı Kanunun 24. Maddesinde belirtilen işçinin sağlık nedeniyle feshi durumunda işçi işsizlik maaşı almaya da hak kazanacaktır. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken SGK’YA yapılan işten çıkış bildirisinde işten çıkış kodunun doğru olarak işlenmesidir. Yine iş sözleşmesinin feshinin sağlık sebepleri nedeniyle gerçekleşmesi de gerekir.

İşçinin Sağlık Nedeniyle Feshi Dava Delilleri

Her durumda işçi ile işveren arasında mutabakat söz konusu olmayabilir. Gerçekten de taraflar arasında gerek ihtiyari gerekse zorunlu arabuluculuk toplantısında anlaşmaya varılamaması İş Hukukunda sıklıkla görülür. Böyle durumlarda işçi ya da işveren İş Mahkemelerinde açacak olduğu dava ile hakkının adli kurum tarafından yapılacak yargılama ile tarafına verilmesini talep edecektir. Yargılama sırasında işçinin iş sözleşmesini hastalık nedeniyle feshettiğine dair bilgi ve belgeleri de mahkemeye sunması gerekir. Bu noktada belki de en önemli delil sağlık durumunu içerir nitelikte olan Heyet Raporudur. Bunun dışında tanık dinletilmesi de mahkeme tarafından kabul edilir. Hukuk Mahkemelerinde en önemli olgunun iddiayı ispat olduğu düşünüldüğünde ilgili belge ve bilgilerin eksiksiz bir biçimde hazır edilmesi oldukça önemlidir.

İşçinin Sağlık Nedeniyle Haklı Feshi Hakkında Yargıtay Kararları


Sağlık Raporu Alınması ve Kıdem Tazminatı

İşçinin 4857 sayılı Yasanın 24/1-a maddesi uyarınca iş sözleşmesini sağlık sebebiyle feshedebilmesi için iş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı ve yaşayışı için tehlikeli olması gerekir. Dolayısıyla sağlık nedeninin işin niteliğinden kaynaklanması ve bu konuda da mahkemece sağlık kurulu raporu alınması gerekir. Mahkemece bu yönde bir rapor alınmadan kıdem tazminatına karar verilmesi hatalıdır. (9. HD 2015/11606 E. 2017/11254 K.)

Astım Hastası Olan İşçinin İş Sözleşmesini Haklı Feshi ve Kıdem Tazminatı

Davacı işçi çalıştığı işyerinde görevinden dolayı sağlığının işyerinde çalışmaya elverişli olmadığını iddia ederek 4857 sayılı İş Kanunu 24. maddesinin 1/a bendi uyarınca sağlık sebepleri nedeniyle haklı sebebe dayanarak iş akdini kendisinin feshettiğini beyan etmiştir. Fakat kıdem tazminatı yönünden, davacının 4857 sayılı İş Kanunu 24. maddesinin 1/a bendi uyarınca sağlık sebepleri nedeniyle feshettiğini iddia etmiş olduğu anlaşılmaktadır. İşçiye iş akdini haklı fesih imkanı veren 4857 Sayılı Kanunun 24/1-a maddesi hükmü amirdir. Davacı işçi dava dilekçesiyle iş akdini sağlık nedeniyle feshettiğini beyan etmiş olup, sağlık kurulu raporunda, davacının astım teşhisinde bulunulduğu, tozlu dumanlı ortamda çalışmasının sakıncalı olduğu yönünde karar verildiğini, Mahkemece iş sözleşmesinin konusu olan işin yapılmasının işin niteliğinden doğan sebeple işçinin sağlığı için ne ölçüde tehlike oluşturduğu hususunda yeterli araştırma yapılmamıştır. Bu yönde gerekli araştırmanın yapılarak ilgili sağlık kuruluşundan usulüne uygun rapor aldırılması ve işçinin feshinin haklı olup olmadığının değerlendirilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması hatalıdır. (9. HD 2017/5350 E. 2017/9923 K.)

İşçinin Hemoroid Rahatsızlığı Nedeniyle İş Sözleşmesini Feshi

Taraflar arasındaki uyuşmazlık iş akdinin davacı işçi tarafından sağlık nedeni ile haklı olarak feshedilip edilmediği noktasında toplanmaktadır. Uyuşmazlığın normatif dayanağı 4857 Sayılı Kanununun 24/1-a maddesidir. Sözü edilen yasa maddesi uyarınca İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olması …. durumunda iş akdinin işçi tarafından haklı olarak feshi söz konusu olacaktır. Bu durumda işçinin, ihbar tazminatı istemeye hakkı olmayacak ise de kıdem tazminatı istemeye hakkı olacaktır. Somut olayda, davacının rahatsızlığının 4857 Sayılı kanunun 24/1-a maddesi uyarınca öngörülen ve davacıya haklı fesih imkanı tanıyan sağlık sebebi kapsamında olup olmadığının tespiti için Dairemizce verilen önceki bozma kararından sonra yerel mahkemece alınan rapora göre davacının iş sözleşmesinin sağlık nedenine dayalı olarak feshi haklı kabul edilip kıdem tazminatı hüküm altına alınmıştır. Ancak davacının 17.08.2005 tarihinde ameliyat olduğu, bozmadan sonra alınan rapor içeriğine göre tedavisi yapıldıktan sonra hastalığın görevini yapmaya engel teşkil etmeyeceği bildirildiği gibi, muayene tarihinde şifa bulduğu belirtilmiştir. Öte yandan davacının, davalı işyerinden ayrıldıktan sonra yine nakliye şirketinde çalıştığı anlaşılmaktadır. Tüm bu deliller birlikte değerlendirildiğinde davacı işçinin sağlık nedeni ile feshi haklı kabul edilemez. Saptanan bu durum karşısında ve yukarıda açıklanan maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulduğunda kıdem tazminatı isteğinin reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi isabetsizdir. (9. HD 2011/50666 E. 2011/48436 K.)

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.