İşe İade Davası Açma Süresi

İşe İade Davası Açma Süresi

İşe iade davası açma süresi Samsun İş Mahkemeleri tarafından görülmekte olan iş davalarından olan işçinin iş akdinin haksız feshedilmesi durumunda başvurabileceği hukuki yol olan işe iade başvurusu süresini belirtir. 4857 sayılı İş Kanununun 20. maddesinde düzenlenen ve iş akdinin feshine sebep olan sebebin geçersiz olması halinde başvurulan işe iade süresi itibariyle sınırlı bir haktır.

İşe iade davası süresi içerisinde açılmaz ise artık geçerli bir haktan söz edebilmek mümkün olmayacaktır. Son düzenlemeler ile birlikte artık yasada belirtilen süre içerisinde dava açmak yerine Arabulucuya başvurmak gerekmektedir. Arabuluculuk sürecinin olumsuz sonuçlanması halinde ise yine iki haftalık yasal süre içerisinde Samsun İş Mahkemelerinde dava açmak gerekiyor.

İşe İade Dava Açma Süresi (Arabuluculuk)

İş akdinin geçersiz olarak feshedildiğini düşünen kimse İş Kanunu’nun belirttiği süreler içerisinde önce Arabulucuya ardında da Samsun İş Mahkemelerine başvuruda bulunarak işe iadesini talep edebilir. İşçi, iş akdinin geçersiz feshedildiğinin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde arabulucuya başvurmak zorundadır. Ancak bu sayede geçerli bir işe iade davası açma süresi kullanımından bahsedebilmek mümkün olacaktır.

İşe iade arabuluculuk dava açma süresine riayet edilmeden doğrudan dava açılması durumunda ise dava, Samsun İş Davası hakimi tarafından doğrudan reddedilir. Bu ret kararına karşı iki hafta içerisinde arabulucuya başvurmak gerekmektedir. Bu sürenin de geçirilmesi halinde artık işçinin yararlanabileceği, lehine düzenlenmiş olan bir imkan bulunmamaktadır.

Arabuluculuk Sonrası İşe İade Dava Açma Süresi

Olumsuz olarak neticelenmesi halinde Arabuluculuk Sonrası İşe İade Dava Açma Süresi de yine 4857 sayılı yasada ifade edilmiştir. Buna göre tarafların işe iade konusunda anlaşmaya varamaması halinde arabuluculuk sonra işe iade davası açma süresi 2 haftadır. Davanın süresi içerisinde ikame edilmemesi halinde artık işçi işe iade harici diğer alacak taleplerini isteyebilecektir.

İşe iade davası zamanaşımı süresi olarak da ifade edebileceğimiz bu 1 aylık ve 2 haftalık süreler işverenin işyerinin sürekliliğini sağlayabilmesi adına kesin olarak düzenlenmiştir. Ancak sürelerin iş akdinin feshinin işçiye tebliğinden itibaren başlaması da işçi lehine yapılmış olan bir düzenleme olarak kabul edilmelidir. Uygulamada en çok arabuluculuk sonrası sürenin kaçırılması ile karşılaşılmaktadır.

Samsun İşe İade Davası Avukatı Ücreti

Samsun işe iade davası avukat ücreti son yayınlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde yer almaktadır. Makalemizin giriş bölümünde ve devam eden bölümde yer alan Yargıtay kararlarında da açıkça ifade edildiği üzere sürelerin ve diğer teknik detayların oldukça önemli olduğu bu dava türünde bir avukat ile çalışmak oldukça faydalıdır.

Samsun İş Mahkemelerinin bakmakla görevli ve yetkili olduğu işe davası dava açma süresi içerisinde öncelikle arabulucuya başvurulmalıdır. Arabulucu sürecinde ve devam eden süreçte açılacak davada işçinin ve işverenin kendisini bir avukat ile temsil etmesi hukuki açıdan faydalı olacaktır. Bu sebeple tarafların sürece başlamadan önce bir iş davası avukatı ile birlikte hareket etmesi tavsiye olunur.

İşe İade Davası Açma Süresi Hakkında Yargıtay Kararları


İşe İade Davası Zamanaşımı Süresi

Fesih bildiriminin 29.09.2016 tarihli olduğu, davanın 26.10.2016 tarihinde açıldığı ve feshin davacıya tebliğine dair dosyada bilgi ve belge bulunmadığı dosya kapsamı ile sabittir. Her ne kadar Samsun Bölge Adliye Mahkemesince 01.08.2016 tarihinde işverence yapılan ücretsiz izne çıkarma işlemine işçisinin rızası olmadığı ve bu sebeple bu işleme yönelik itirazının bulunduğu 03.08.2016 tarihinin feshin tebliğ edildiği tarih olduğu belirtilmişse de bu kabul, dosya içeriğine uygun düşmemektedir. Şöyle ki davacı ücretsiz izne itiraz etmiş olmakla birlikte bunu bir fesih olarak değerlendirmemiş, bu yönde talepte bulunmamış, sadece ücretsiz izin uygulamasına ilişkin işlemin iptalini istemiştir. İşveren tarafından tek taraflı olarak verilen ücretsiz izin davacı tarafından fesih olarak değerlendirilmediğine göre bu süre içinde iş sözleşmesinin askıda olduğu kabul edilmelidir. Somut olayda, davacının iş sözleşmesi ücretsiz izin süresinin bitiminde 29.06.2016 tarihli fesih bildirimi ile feshedilmiş olup 26.10.2016 tarihinde açılan işe iade davası süresindedir.

İşe İade Dava Açma Süresi

Davacı kesinleşen işe iade kararına bağlı olarak kıdem ve ihbar tazminatı, boşta geçen süre ücreti ile işe başlatmama tazminatının tahsilini talep etmiş, Mahkemece işe başlatmama tazminatı reddedilerek diğer talepler kabul edilmiştir. Mahkemenin bu kabulü ile kararın davalı tarafça temyiz edilmemesi karşısında, davacının usulüne uygun şekilde işe başlatılmadığı, …’da ki işyerinde yapılan teklifin işe iade kararı ile çeliştiği, usulüne uygun şekilde işe başlatılmadığı gerekçesiyle boşta geçen süre ücreti verilen davacının işe başlatmama tazminatı talebinin reddi çelişkilidir. Bu talep de kabul edilmelidir. Kabule göre davacı vekili lehine hükmedilen ücret hatalı olmakla birlikte yeniden kurulacak hükümde vekalet ücreti, yargılama gideri ve harcın değişeceği gözden kaçırılmamalıdır.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.