İşyerinin Devri ve Kıdem Tazminatı

İşyerinin Devri ve Kıdem Tazminatı

İşyerinin devri ve kıdem tazminatı başta olmak üzere, doğurduğu pek çok sonuç bakımından İş Hukukunun en önemli hususlarından biridir. Zira 4857 Sayılı İş Kanunu’na göre işyeri veya işyerinin bir bölümü hukuki bir işlem ile başka birine devredildiğinde halihazırdaki iş sözleşmeleri de bu devirden etkilenmektedir. Artık pek çok hususta dava ve takip süreci farklı bir uygulamaya tabi tutulacaktır. Bu nedenle tamamı ya da bir kısmı devredilen bir işyerine karşı bir hukuki işlem başlatmak ya da halihazırda başlamış bir işlemi devam ettirmek istiyorsanız bir Samsun İş Hukuku Avukatı ile anlaşmanız ilgili işlemleri tek başınıza yürütmeye çalışmanız halinde karşılaşacak olduğunuz muhtemel kayıplarının da önüne geçecektir.

İşyerinin Devri Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi

Kanun koyucu işyerinin devri halinde işçi ve işverene doğrudan iş sözleşmesini fesih imkanı tanımamaktadır. Yani firma değişikliği tazminat hakkı doğuran ya da tazminat hakkını doğrudan ortadan kaldıran bir hal değildir. Ancak kanunda yer alan bazı istisnai hallerin gerçekleşmesi halinde böyle bir durum söz konusu olabilecektir.

Devir halinde iş sözleşmesinin feshine imkan sağlayan hallere başta teknolojik ve organizasyon kaynaklı sebepler gösterilmiştir. Yani devralan imalathanede makine kullanımına ağırlık verecekse iş sözleşmesinin feshedilmesi gündeme gelebilecektir. Yine işyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih sonucunu da doğurabilir. Zira tacir söz konusu firmayı sadece bulunduğu konum için almış ve mevcut işe devam etmeyecek olabilir.

İşyerinin Devri ve Kıdem Tazminatı Hesaplaması

İşyerinin devri halinde kıdem tazminatı ve diğer işçilik alacakları için eski işverenin sorumluluğu devam ederken yeni işverenin de sorumlu olduğunu kabul edilir. Kanun koyucu bu sorumluluğu bir zaman diliminden itibaren iki bölüme ayırtmaktadır. Devir tarihi. Yani işçinin işyeri devredilmesi halinde alacak olduğu kıdem tazminatı için başvurabileceği (dilekçesinde davalı olarak gösterebileceği) kişi ve kurum bu tarihe göre şekillenecektir.

İşçinin devir tarihinden önceki çalışmaları da Kıdem Tazminatı hesaplaması yapılırken dikkate alınacaktır. Yani eski ve yeni çalışma dönemlerinin toplam süresi işçinin söz konusu çalışma yerinde geçirdiği toplam süreyi ve hesaplamaya esas kıdemini ifade edecektir. Kanun koyucu da bu sayede işçiyi koruma altına almaya çalışmıştır.

İşyerinin Devrinde İşyeri Borçlarından Sorumluluk

İşçilik alacakları başta olmak üzere devredilen işyerinin hem kendi işçilerine hem de iş yaptığı diğer tacirlere olan borçlarından hem yeni işveren hem de eski işveren birlikte sorumludur. Bu sorumluluk hem devir tarihinden önceki hem de sonraki borçlarda geçerlidir. Ancak kanun koyucu devreden işverenin devir tarihinden sonraki borçlardan sorumluluğunu sonsuz olarak göstermemiş aksine devir tarihinden sonraki 2 yıl ile sınırlı tutmuştur.

İki ayrı firmanın birleşerek tek bir işyerini oluşturması, bir işletmenin başka bir işletmeye katılması halinde ve mevcut işyerinin türünün değişmesi halinde ise bu ortak sorumluluk halinden bahsetmek mümkün olmayacaktır. Yani devreden işveren kendi ilişkilerinden kaynaklamayan borçlardan sorumlu tutulmaktan kurtulmuş olarak gösterilebilir.

Yukarıda İşyerinin devri ve kıdem tazminatı hakkında belirtilen haller iflas ile işyerinin başkasına satılması durumunda uygulanmamaktadır.

İşyerinin Devri ve İşçilik Hakları Yargıtay Kararları


İşyerinin Devri Halinde İhbar Tazminatı ve Yıllık İzin Ücretleri

Feshe bağlı diğer haklar olan ihbar tazminatı ve kullanılmayan izin ücretlerinden sorumluluk ise son işverene ait olmakla devreden işverenin bu işçilik alacaklarından sorumluluğu bulunmamaktadır. Devralan işveren ihbar tazminatı ile kullandırılmayan izin ücretlerinden tek başına sorumludur. İşyerinin devredildiği tarihe kadar doğmuş bulunan ücret, fazla çalışma, hafta tatili çalışması, bayram ve genel tatil ücretlerinden 4857 sayılı İş Kanunu’nun 6. maddesi uyarınca devreden işveren ile devralan işveren müştereken müteselsilen sorumlu olup, devreden açısından bu süre devir tarihinden itibaren iki yıl süreyle sınırlıdır. Devir tarihinden sonraki çalışmalar sebebiyle doğan sözü edilen işçilik alacakları sebebiyle devreden işverenin sorumluluğunun olmadığı açıktır. Bu bakımdan devirden sonraya ait ücret, fazla çalışma, hafta tatili çalışması, bayram ve genel tatil ücreti gibi işçilik alacaklarından devralan işveren tek başına sorumludur. (22. HD 2016/27932 E. 2020/1074 K.)

İşyerinin Devrinden Sonra Verilen İstifa Dilekçesi

Davacının hizmet cetveli incelendiğinde davacının 1.1.2003-20.9.2004 tarihleri arasında … Taraflar arasındaki uyuşmazlık davacının 1.1.2003-20.9.2004 tarihleri arasında Belediye Sağlık Hastanesi A.Ş.’de geçen çalışma döneminden davalıların sorumlu olup olmadıkları hususunda toplanmaktadır. Dosyada bulunan ticaret sicil kayıtları incelendiğinde davalı şirketlerin Konya Büyükşehir Belediyesine ait şirketler olduğu anlaşılmaktadır. Davacının 20.9.2004 tarihinde Belediye Sağlık Hastanesi A.Ş.den istifa ederek hiç ara vermeden 21.9.2004 Koski Genel Müdürlüğünde çalışmaya başladığı görülmektedir. Dosyadaki ticaret sicil kayıtları ile hizmet cetveli dikkate alındığında söz konusu istifa dilekçesinin gerçek bir fesih iradesi olmayıp Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir şirketten diğerine davacı işçinin devredilmesi için işverenlerce alınan bir belge olduğu anlaşılmaktadır. Bu sebeple davacının 1.1.2003-20.9.2004 tarihleri arasındaki çalışmasından Belediye Sağlık Hastanesi A.Ş. kendi dönemindeki ücreti ile davalı Koski Genel Müdürlüğü ise son ücreti üzerinden sorumludur. Mahkemece yazılı şekilde davanın reddine karar verilmiş olması bozma nedenidir. (7. HD 2014/11666 E. 2014/23321 K.)

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.