Maaşı Ödenmeyen İşçinin Fesih Hakkı

Maaşı Ödenmeyen İşçinin Fesih Hakkı

Maaşı ödenmeyen işçi doğal olarak mevcut iş ilişkisini devam ettirmek istemez. Ancak her işçi, hiç ödenmeyen ya da eksik ödenen maaşı için istifa edemiyor. Zira pek çok kimse maaşı ödenmeyen işçinin tazminat alabildiğini bilmiyor. Fakat kanun koyucu bu doğrultuda bir düzenlemeye yer vermiş ve İşçinin Haklı Nedenle Derhal Feshi başlığı altında maaşı ödenmeyen işçinin hakları arasında iş akdini tazminatlı olarak feshetmeye imkan tanımıştır.

Ücreti ödenmeyen işçinin fesih hakkı ancak taraflar arasındaki iş sözleşmesinde belirtilen tutarın ya da kanunda açıkça öngörülen bir tutarın ödenmemesi, eksik ödenmesi durumlarında mevcut olacaktır. Bu duruma dikkat edilmeli ve eğer böyle bir uyuşmazlık ile karşılaşılırsa bir Samsun İş Davası Avukatı ile birlikte çalışılmalıdır.

Maaşı Ödenmeyen İşçi Nereye Başvurmalı?

Ödeme günü maaşını kontrol eden işçinin kendisine eksik, hatalı bir tutar yatırıldığını tespit etmesi halinde yapması gereken ilk işlem durumu işvereni ile görüşmek olmalıdır. Uygulamada ekseriyetle muhasebe tarafından yanlış hesaplamaların yapılması sonucu çalışanlara, işçilere düşük maaş ödenmesi ile karşılaşılır. Eğer işveren işçiye eksik ödeme yapıldığını kabul etmiyorsa bu kez hukuki yola başvurulmalıdır.

Eksik maaş alan işçinin işverenine ihtar çekmesi ve hukuki süreci bu şekilde başlatması gerekir. Taraflar arabuluculuk görüşmelerinde de anlaşamazlar ise bu kez somut uyuşmazlık Samsun İş Mahkemeleri önüne taşınacaktır. Eğer mahkeme hakimi işçiyi haklı bulacak olursa işveren hem eksik ödemelerini tamamlayacak hem de işçilik alacaklarının tamamından sorumlu tutulacaktır.

Maaşı Ödenmeyen İşçinin Kıdem Tazminatı Alacağı

Ücretini alamayan işçinin iş akdini haklı nedenle derhal fesih hakkı olduğundan yazımızın giriş kısmında bahsetmiştik. İşçi, eğer bu fesih imkanını kullanacak olursa işvereni kendisine başta kıdem tazminatı olmak üzere işçilik alacaklarını ödemekle borçlandıracaktır. Zira işçinin haklı feshinde ve işverenin haksız fesih durumlarında işçi lehine tazminat hakkı doğar.

Ancak maaşı ödenmediği için iş sözleşmesini sona erdiren işçi İhbar Tazminatı almaya hak kazanamaz. Zira ihbar tazminatı ödenebilmesi için, iş sözleşmesinin feshi sırasında işçi ya da işveren tarafından kanunda yer alan 2020 yılı İhbar Süreleri ihlal edilmiş olmalıdır. Parasını alamayan işçinin sözleşmesini kendi feshettiği dikkate alındığında ihbar tazminatı almaya hak kazanamayacağı açıkça görülecektir.

Maaşı Eksik Ödenen İşçinin İş Sözleşmesini Feshi

İş Kanunu 24. Maddesinde yer alan düzenlemede işçinin maaşını eksik ya da tam alması konusunda bir ayrıma gidilmemiş her iki halde de işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle fesih edebileceğine yer verilmiştir. Taraflar bir iş sözleşmesi imza ederken maaş (ücret) olarak belirledikleri tutarla bağlıdırlar. Bu tutar ancak yeni bir anlaşma ile değiştirilebilir. Bu anlaşmada her iki tarafın da, işçi ve işveren, onayı bulunmalıdır. Aksi halde anlaşma geçerli olmayacaktır.

Asgari ücretin aşağısında maaş ile işçi çalıştırmak da mümkün değildir. Bu nedenle işverenin işçiye maaşını tam olarak yatırması kendi faydasına olacaktır. Aksi halde olayın işçi tarafından yargı önüne taşınmasının işverene maliyeti çok daha yüksek tutarlara çıkabilir.

Maaşı Ödenmeyen İşçinin Fesih Hakkı Yargıtay Kararları


Maaş ve Sosyal Yardımların Ödenmemesi Fesih Hakkı Verir

Taraflar arasında, davacı işçinin iş sözleşmesini haklı sebeple feshedip feshetmediği konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır. 4857 sayılı Kanun’un 24. maddesinin II-(e) bendinde sözü edilen ücret, geniş anlamda ücret olarak değerlendirilmelidir. İkramiye primi, yakacak yardımı, giyecek yardımı, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil gibi alacakların da ödenmemesi işçiye haklı fesih imkanı verir. Somut olayda, işverenliğe sunulan 18.04.2012 tarihli fesih bildirimi ile davacının, ödenmediğini iddia ettiği işçilik alacaklarını talep ettiği görülmektedir. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda, davacının fesih tarihi itibariyle ödenmeyen fazla çalışma ve ulusal bayram ve genel tatil ücretlerinin bulunduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda işçi feshinin, anılan Kanun’un 24. maddesinin II-(e) bendinde düzenlenen haklı sebebe dayandığı, işçi feshinden sonra düzenlenen devamsızlık tutanaklarına itibar edilmemesi gerektiği anlaşılmaktadır. İşçi feshinin haklı sebebe dayanması sebebiyle mahkemece kıdem tazminatı talebinin kabulüne karar verilmesi isabetlidir. Ancak, fesih iradesinin işçiden geldiği göz önüne alındığında, ihbar tazminatı talebinin reddine karar verilmesi gerekirken kabulüne karar verilmesi hatalıdır. (22. HD 2015/3757 E. 2016/10322 K.)

Ödenmeyen İşçi Alacaklarının Miktarlarının Feshe Etkisi

Somut olayda; davalı işçinin 21/12/2012 tarihli fesih bildirimi ile çay molası ücretlerinin ödenmediği gerekçesiyle hizmet akdini feshetmiştir. Dosya içeriğine göre davalı- birleşen dava davacısı işçinin işyerinde uygulanan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre 2006 yılına kadar çay molası ücreti alacağının bulunduğu, zamanaşımına uğramış olsa da bu sebeple hizmet akdinin feshinde davalı işçinin haklı olduğu anlaşılmakla, davacı işverence dava konusu edilen ihbar tazminatı talebinin reddi, davalı işçinin açtığı dava yönünden ise kıdem tazminatı talebinin kabulü, ayrıca ödenmeyen 21 günlük ücret alacağının hüküm altına alınması gerekir. Kabule göre de, davacının ödenmediği sabit olan ücret alacağının işverence yapılan tek taraflı mahsubuna itibar edilerek davanın ücret alacağı talebi hakkında bir karar verilmemesi hatalı olmuştur. (22. HD 2016/8204 E. 2019/6606 K.)

Ziyaretçi Yorumları (1)