Pek Kötü Davranış Sebebiyle Boşanma Davası

22.11.2021
829
Pek Kötü Davranış Sebebiyle Boşanma Davası

Pek kötü davranış sebebiyle boşanma davası kanunun 162. maddesinde özel bir boşanma davası sebebi olarak gösterilmiştir. Bu sayede davacı iddia ettiği olguyu ispatlayabilirse başka bir delile ihtiyaç duymadan arzu ettiği boşanma kararını mahkemeden çıkartabilecektir. Hayata kast eyleminden farklı olarak burada bir eşin diğer eşi öldürme amacı aranmaz. Ancak eylemin pek kötü davranış olarak kabul edilebilmesi için ağır bir eylem olması da gerekir. Hangi davranışların Yargıtay kararlarında ve doktrinimizde pek kötü davranış olarak kabul edildiğini makalemizin devamında detaylı olarak izah etmiş olacağız. Önemle belirtmek gerekir ki bir özel boşanma sebebi olan pek kötü davranışa dayanılan davalarda bir avukattan yardım alınması faydalı olacaktır.

Pek Kötü Davranış Kabul Edilen Haller

Pek kötü davranış sebebi ile boşanma davası açılırken gerçekleşen dayanak eylemin nitelendirilmesinin iyi bir şekilde yapılmalıdır. Aksi halde davanın reddedilmesi söz konusu olabilir. Bu tür bir durumla karşılaşmamak adına aşağıda belirtilen kriterlerin somut olayda mevcut olup olmadığına bakmak yararlıdır.

  • Zulüm etmek,
  • İşkence etmek,
  • Ağır eziyette bulunmak,
  • Hastalık aşılamak,
  • Mahzene kapatmak,
  • Hapsetmek.

Minvalindeki davranışlar pek kötü davranış olarak kabul edilmektedir. Yine bu tür davranışların eşe ıstırap veren ağırlıkta olmaları, zulüm ve işkence boyutunda olmaları, eşin sağlığını bozmaları da aranmaktadır. Belirtmek gerekir ki tekrarlanmamak şartı ile hafif tokatlama, hafif yaralama gibi eylemler bu kapsamda değerlendirilmemektedir.

Yine eylemlerin değerlendirilmesinde eşlerin karakterleri, kültür düzeyleri, eğitim durumları ve sosyal çevrelerin de değerlendirmeye alınmaları gerekir.

Aile İçi Şiddet Sebebiyle Boşanma Davası

Eşlerden birinin diğerine fiziksel şiddet uygulaması ne yazık ki oldukça sık karşılaşılan bir durumdur. Şiddet mağduru eş pek tabi boşanma davası açabilecektir. Ancak her fiziksel şiddet türü pek kötü ve onur kırıcı davranış sebebi ile boşanma davası açmaya elverişli midir? Bu sorunun cevabı Hayır.

Aile içi şiddet farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Fiziksel şiddet, psikolojik şiddet, cinsel şiddet ve ekonomik şiddet en çok bilinen türlerdir. Bu tür davranışlardan mağdur eş üzerinde ruhsal ve bedensel bütünlüğünü mutlak olarak zedelemesi durumunda pek kötü ve onur kırıcı davranış sebebi ile boşanma davası açabilmek mümkündür. Elbette nihai değerlendirme davaya bakmakta olan Samsun Aile Mahkemesi hakimi tarafından yapılacaktır.

Kötü Davranış Sebebiyle Boşanma Davasında Mal Ayrılığı

Edinilmiş mal rejimi uyarınca evlilik birliğinin sona ermesi sonucunda eşlerden biri adına kayıtlı olsa bile evlilik birliği içerisinde alınan taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının tümü ortaktır. Yani, boşanma kararının verilmesi sonucunda bu malların taraflar arasında eşit olarak bölünmesi gerekir. Evlilik birliğinin temelden sarsılması ve anlaşmalı boşanma davalarında uygulama böyledir. Ancak zina ve hayata kast sebebi ile açılan boşanma davalarında uygulama farklıdır.

Pek kötü davranış sebebiyle açılan boşanma davalarında eşlerden birinin bu tür bir davranışları sergilemesi durumunda mal rejiminden faydalanamayacak olduğu söylenemez. Yargıtay uygulamalarında yerleşik olan görüş ve Türk Medeni Kanunu’nun 236. maddesi de bu yöndedir. Eşin kusuru oranında payı azaltılır ya da tamamen ortadan kaldırılır.

Pek Kötü Davranış Sebebiyle Boşanma Davası Açma Süresi

Pek kötü davranışa dayanan boşanma davalarında davaya dayanak teşkil eden olayın gerçekleşmesinin ardından belirli bir süre içerisinde dava açılması gerekir. Süresi içerisinde Aile Mahkemelerinin önüne taşınmayan uyuşmazlıklara dayanılarak dava açılması durumunda hakim resen kendiliğinden ya da davalı tarafın beyanı üzerine pek kötü davranış eylemi üzerinden altı ay geçip geçmediğini inceler. Eğer davranış fiilinin üzerinden altı aydan daha uzun bir süre geçmiş ise artık bu davranış bir boşanma konusunu oluşturmaz. Dava açma süresi geçen davranışlara ilişkin açılan davalar için de hakim tarafından davanın reddi kararı verilir. Bu karara karşı istinaf kanun yoluna ya da Yargıtay kanun yoluna başvurulması durumunda da bir sonuç elde edilemeyecektir.

Pek Kötü Davranış Sebebiyle Boşanma Davası Yargıtay Kararları


Eşinin Saçlarını Koparmak

Kocanın, kadına fiziksel şiddet uyguladığı anlaşılmıştır. Kadın tarafından alınan raporda da kocanın, kadının saçlarını kopardığının anlaşıldığı bu haliyle davalı erkeğin, davacı kadına pek kötü ve onur kırıcı davranışta bulunduğunun kabulü zorunlu hale gelmiştir. (27.02.2018)

Kadının Şikayetinden Vazgeçmesi ve Af

Kadının ceza davasında şikayetten vazgeçmesi erkeği cezadan kurtarmaya yönelik olup, erkeği affettiği anlamına gelmediği gibi affın kabul edilebilmesi için kayıtsız şartsız bir irade beyanının mevcut olması ya da en azından affı gösterir bir fiilin bulunması gerekir. (27.02.2018)

Eşe Sürekli Şiddet Uygulamak

Yargılamada toplanan delillerden davalı erkeğin eşine, sürekli fiziksel şiddet uyguladığı anlaşılmıştır. Davalının bu davranışları pek kötü ve onur kırıcı davranış oluşturur. Bu sebeple davanın kabulüne karar verilmesi gerekir. (22.06.2017)

Ziyaretçi Yorumları (1)