Tapu Harcı İadesi

04.08.2020
4.618
Tapu Harcı İadesi

Tapu Harcı İadesi 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki yasada 7153 sayılı yasa ile yapılan değişiklik neticesinde artık mümkün olmaktadır. Kanuna göre riskli alanlarda yapılacak kentsel dönüşüm ve türevi inşaatlar neticesinde ortaya çıkan yeni taşınmazların ilk devirlerinde tapu harcı, vergi ve ücret alınmamaktadır. Ancak uygulamada Tapu Müdürlüklerince bu kanun hükmü sıklıkla ihmal edilmekte ve vatandaş ve özel hukuk tüzel kişilerinden sıklıkla tapu harcı tahsil edilmektedir. Böyle bir durumla karşılaşan vergi mükellefinin yasal süresi içerisinde idareye ve mahkeme yoluna başvuruda bulunarak harç iadesi talebinde bulunması elzemdir. Başvurunun bir Samsun Vergi Avukatı tarafından yapılması hem usul hem esas açısından başvurucunun lehine menfaat yaratacaktır.

Kentsel Dönüşümde Tapu Harcı İadesi

Kentsel dönüşümde tapu harcının ilk satışlar için muaf tutulması ile kanun koyucunun asıl gayesi deprem bölgesi olan ülkemizde; vergi, harç gibi sair etmenlerin ortadan kaldırılarak kentsel dönüşümün hızlandırılmasını sağlamak ve insanları bu konuda teşvik etmektir. Gerçekten de müdürlüklerce tahsil edilen harç oranların yüksek olduğu düşünüldüğünde yerinde bir uygulamadır. Ancak açık yasa hükmü olmasına karşın bazı müdürlüklerce harç tahsili yapılmaya devam edilmektedir.

Kentsel dönüşümde tapu harcı iadesi alabilmek için ilk satış halinin mevcudiyeti gerekmektedir. Yani devir müteahhitten alınmalıdır. İki ve sonraki satışlarda harç muafiyeti ve buna bağlı olarak iade edilmesi söz konusu olmamaktadır. Ancak bu durum 2020 yılı için böyledir ve daha sonra değişebilir.

Tapu Harcı İadesi Nasıl Geri Alınır?

Tapu harcı ödendikten sonra geri alınması için zamanaşımı süresi 5 yıldır. Harcın ödenme tarihi ile devir tarihi arasında en fazla 2 gün olduğu dikkate alındığında sürenin devir tarihi ile başladığı da düşünülebilir. Kendisinden hatalı olarak tapu harcı tahsil edildiğini düşünen kimse bu süre içerisinde Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne bir dilekçe göndererek işlemin düzeltilmesini ve hatalı tahsil edilen harcın iadesini talep etmelidir. Gönderilen yazıya yasal süresi içerisinde cevap gelmez ise ya da gelen cevap ret yönünde olursa artık Gelir İdaresi Başkanlığına başvuruda bulunulur. Yapılan bu başvuruya da bir cevap verilmez ya da verilen cevap ret yönünde olursa bu noktada dava açılması gerekmektedir.

Tapu Harcı İadesi Dava Dilekçesi Örneği

Dava dilekçesinde davalı olarak Gelir İadesi Başkanlığı gösterilmelidir. Açıklama bölümünde ise dayanak yasa hükümleri gösterilmeli, bu sebeplerle tapu harcı iadesi yapılmasının gerektiği izah edilmelidir. Dava açıldıktan sonra davalı idarenin 30 günlük cevap süresi bulunmaktadır. Dilekçeler aşamasının tamamlanmasının ardından yargılamaya başlanır. Tapu harcı iadesi dava dilekçesi örneği ile hareket edilmesi başvurucu için negatif getirisi olabilecek bir harekettir. Zira her olayın şartları farklıdır ve dilekçeleri başvuruda bulunan kimse tarafından dikkat ve özenle hazırlanmalıdır.

Yargılama neticesinde hakim davanın kabulüne ve davacının isteminin onaylanmasına karar verirse ödenmiş olan harç yasal faizi ile birlikte davalı idareden tahsil edilerek davacıya ya da kendisini avukatla temsil ediyorsa ona ödenir.

Tapu Harç İadesi Hakkında Danıştay Kararları


6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun 7/9. maddesine göre; Bu Kanun uyarınca yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar, noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden; kullandırılan krediler sebebiyle lehe alınacak paralar ise banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesnadır, hükmü yer almaktadır. 775 Sayılı Gecekondu Kanununun 33. maddesinde “Bu kanun hükümlerine dayanılarak yapılan ivazlı veya ivazsız devir, temlik, kamulaştırma, alım, satım, kira, geri alma, geri verme, ifraz, tevhit, tescil, cins değişikliği, rehin tesis ve terkini, ıslah, değişiklik, onarım, inşa ve ikmal gibi her türlü işlemler, sözleşmeler, beyannameler ve benzerleri, tasarruf bonosundan ve her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır” hükmü yer almaktadır.

Dava dosyasının incelenmesinden davacının 1342 Ada 1 Parsel A6 Blok 83 No’lu taşınmazı mülkiyetine aldığı, bu işleme yönelik olarak davacı hakkında bilahare tapu harcı tarhiyatı yapıldığı ve vergi ziyaı cezası kesildiği, davacının taşınmaz edindiği bölgenin kentsel dönüşüm projesi kapsamında olduğu ve taşınmazın bu kapsamda inşa edilerek teslim edildiği anlaşılmıştır. Davacının satın aldığı söz konusu taşınmaza ilişkin olarak ilgili yasalarda yer alan istisna hükümleri gereği tapu harcı alınması mümkün değildir. Açıklanan nedenlerle davanın kabulüne…

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.