Tasarrufun İptali Davası

Tasarrufun İptali Davası

Tasarrufun İptali Davası Samsun hukuk mahkemelerinde avukat yardımı ile açılabilen bir dava türüdür. Hukuk dilinde kullanılan isminin yaptığı çağrışım uyarınca da davacı tarafından davalının geçmişte yapmış olduğu bir tasarruf işleminin iptali talep edilir. İptal kararı mahkeme hakimi tarafından verileceği için herkes için geçerli sonuç doğurur. İyiniyetli üçüncü kişi tasarrufun iptali davasında hakkı korunan istisnai kimselerdendir.

Samsun tasarrufun iptali davası avukatı tarafından hazırlanan dava dilekçesi Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine verilmektedir. Ardından dava dilekçesi davalılara tebliğ olur. Dilekçeler aşamasının tamamlanmasının ardından ise mahkeme ilk duruşmasını yapar. Bu süreçte usul işlemlerinin doğru bir şekilde yapılması mahkeme huzurunda geçerli olacak şekilde delil sunabilmeyi de sağlayacaktır.

Tasarrufun İptali Nedir?

İcra ve İflas Kanununda yer alan düzenlemeye göre borçlunun mal kaçırması sebebiyle alacaklının alacağını tahsil edemediği durumlarda başvurduğu hukuki yoldur. Borçlunun üzerine kayıtlı olan taşınır ve taşınmaz mal varlıklarını mal kaçırma gayesi ile üçüncü kişilere devretmesi halinde alacaklı tasarrufun iptali davası açabilir. Ancak önemle belirtmek gerekir ki tasarrufun iptali istenebilecek devirler son beş yıl içerisinde gerçekleşmiş olmalıdır.

Tasarrufun iptali davası Samsun Asliye Hukuk mahkemelerinde görülmektedir. Mahkeme hakimi borcun doğduğu tarihe, devir tarihine, devrin kime yapıldığına ve devir bedeline ilişkin unsurları birlikte değerlendirerek bir karara varır. Muvazaa nedeniyle tasarrufun iptaline hükmedilmesi durumunda artık devredilen mal varlığının eski sahibinin üzerine dönmesi söz konusu olur.

Tasarrufun İptalinde Dava Şartları

Tasarrufun iptali davası şartları İcra ve İflas Kanununda yer almaktadır. Davacının bu hukuki yola başvurmadan önce somut olayda şartların gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol etmesi kendi yararına olacaktır. Alacaklıdan mal kaçırma sebebiyle tasarrufun iptali davası açma şartları aşağıdaki gibi sıralanmış olup her somut olay özelinde farklılık göstermesi de mümkündür.

  • Davacının borçludan bir alacağının olması,
  • Alacak için kesinleşmiş bir icra takibi bulunması,
  • Davaya konu olan tasarruf işleminin borcun doğumundan sonra yapılmış olması,
  • Borçlu hakkında alınmış bir aciz belgesinin bulunması gerekir.

Aciz belgesi ekseriyetle haciz işlemlerinde borçlunun herhangi bir mal varlığının bulunmadığının tespiti ile elde edilmiş olmaktadır. Ayrıca yakın akrabaya devir de doğrudan bir tasarrufun iptali sebebi olarak kabul edilebilir.

Tasarrufun İptali Davası Zamanaşımı Süresi

Tasarrufun iptali davası zamanaşımı süresi de yine İcra ve İflas Kanununda belirlenmiştir. Buna göre davacı ancak son beş (5) yıl içerisindeki devir işlemlerine karşı tasarrufun iptali davası açabilmektedir. Bu sürenin geçirilmesi durumunda artık dava açılması mümkün değildir.

Tasarrufun iptali davalarında zamanaşımı süresini geçirmemek için izlenmesi gereken temel yol icra takibinin kesinleşip borçlunun borcunu ödeyemeyecek durumda olduğunun tespit edilmesinin ardından tapu kütüğünden borçluya ait kayıtların kontrol edilmesidir. Bu kontrol esnasında borçlunun mal kaçırma sebebiyle tasarrufta bulunduğunun tespit edilmesi halinde davanın açılması gerekir. Araba devirlerinde de icra dairesinin pasif sorgu sistemi kullanılabildiği gibi emniyet kayıtlarının da bir delil olduğu yerleşik içtihatlar ile sabittir.

Samsun Tasarrufun İptali Davası Avukatı Ücreti

Samsun tasarrufun iptali davası avukatı ücreti iptali talep edilen her taşınmaz devri özelinde farklılık gösterebilmektedir. Özellikle 3 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde yapılan değişiklikler de dikkate alındığında tasarrufun iptali davası Samsun avukatı ücreti hakkında doğru bilgi alabilmek için davaya bakması için anlaştığınız avukatınız ile görüşmekte fayda vardır. Zira bu tür davalarda harç miktarı maktu olarak değil nispi olarak belirlenmektedir. Bu sebeple avukatlık ücretine ilave olarak bir miktar da yargılama harç ve masrafı ortaya çıkmaktadır. Alacaklının bu dava harç ve giderlerini karşılama durumunun olmaması halinde ise adli yardım kurumundan faydalanmak için başvurması mümkündür. Başvuru davaya bakmakla görevli hakim tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

Tasarrufun İptali Davası Hakkında Yargıtay Kararları


Tasarrufun İptalinde İyi Niyetli Üçüncü Kişi

Tasarrufun iptali davalarında, devrin yapıldığı sırada kendi verdiği şeyin değerine göre borçlunun karşılık olarak pek aşağı bir fiyat kabul ettiği sözleşmeler bağışlama hükmünde sayıldığından iptale tabidir. Burada üçüncü kişinin iyiniyetli olup olmadığının ayrıca tasarrufun muvazaaya dayanıp dayanmadığının bir önemi de yoktur.

Tasarrufun İptal Edilmesi Davasında Süre

Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, davanın İİK 277 ve devamı maddelerine dayalı olduğunun anlaşılmasına ve İİK m. 284’te belirtilen tasarrufun iptali dava açma süresi nin hak düşürücü süre olduğunun açık olmasına ve kararda yazılı diğer gerekçelere göre davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA karar verilmiştir.

Ziyaretçi Yorumları (1)