TCK 204 Resmi Belgede Sahtecilik Suçu ve Cezası

13.03.2023
508
TCK 204 Resmi Belgede Sahtecilik Suçu ve Cezası

Sahtecilik, bir belgenin gerçek olmayan veya yanıltıcı bilgiler içermesi anlamına gelir. Resmi belgede sahtecilik ise, hukuki niteliği olan belgelerde yapılan sahtecilik eylemlerini ifade eder. Türk Ceza Kanunu (TCK) 204. maddesi resmi belgede sahteciliği suç sayar ve bu eylemi gerçekleştiren kişilere ciddi cezalar öngörür. Bu makalede, TCK 204 resmi belgede sahtecilik suçunun ne olduğu, cezai sınırlamaları ve bu suçu işlememek için alınabilecek önlemler ele alınacaktır.

1. TCK 204 Resmi Belgede Sahtecilik Nedir?

TCK 204, resmi belgede sahtecilik suçunu şu şekilde tanımlar: “Bir belgenin gerçek olmayan veya yanıltıcı bilgiler içermesi halinde, belgenin hukuki sonuç doğurması amaçlanmışsa, sahte belge düzenleyen veya düzenlenmesine yardımcı olan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” Bu tanımda belirtilen “sahte belge düzenlemek” eylemi, bir belgeyi tamamen uydurmak veya gerçek belgeyi değiştirmek anlamına gelebilir. Sahte belge düzenleme eylemi, belgeyi düzenleyen kişinin amacına göre farklı şekillerde gerçekleştirilebilir. Örneğin, bir kişi kendi kimliğini gizlemek için sahte bir pasaport düzenleyebilir veya bir sözleşmede yanıltıcı bilgi vererek bir başkasını dolandırabilir.

2. TCK 204 Resmi Belgede Sahtecilik Cezası Ne Kadar?

TCK 204 resmi belgede sahtecilik suçu için kanunda öngörülen cezai yaptırımlar şunlardır:

 • Sahte belge düzenleyen kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • Sahte belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • Resmi bir belgeyi değiştiren kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • Yukarıda sayılan eylemler kamu görevlisi tarafından işlenirse, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

TCK 204’e göre, resmi belgede sahtecilik suçu, kamu kurumlarına karşı işlendiği takdirde kamu davası açılması zorunludur. Özel kişilerin mağduriyetine neden olan sahtecilik eylemleri ise, mağdurun şikayeti üzerine kamu davası açılmasıyla cezalandırılır.

2.1 Resmi Belgede Sahtecilik Suçunda Para Cezası

TCK 204 resmi belgede sahtecilik suçu, Türk Ceza Kanununda düzenlenmektedir. Bu suçun cezası, sahte belgenin türüne ve suçun niteliğine göre değişebilir.

Suçun cezası, para cezası, hapis cezası veya her ikisi birlikte olabilir. Para cezası, suçun işlenmesine neden olan belgenin türüne ve suçlunun kusur derecesine göre belirlenir.

Örneğin, resmi bir belgede sahtecilik yapmak için kullanılan bir belge, çok önemli bir belge değilse, suçlu TCK 204 resmi belgede sahtecilik suçu para cezası ile cezalandırılabilir. Ancak, suçlu, sahte bir belgeyi kullanarak ciddi bir suç işlemişse, para cezası yanı sıra hapis cezası da alabilir.

Suçlunun suçunun niteliği, kusur derecesi ve belgenin türüne göre belirlenen para cezaları değişebilir. TCK 204 resmi belgede sahtecilik suçu ceza miktarı, mahkeme tarafından belirlenir ve suçlunun durumuna göre indirim yapılabilir.

Sonuç olarak, TCK 204 resmi belgede sahtecilik suçu para cezası, hapis cezası veya her ikisi birlikte olacak şekilde cezalandırılabilir. Suçlunun suçunun niteliği, kusur derecesi ve belgenin türüne göre belirlenen para cezaları değişebilir. Ceza miktarı, mahkeme tarafından belirlenir ve suçlunun durumuna göre indirim yapılabilir.

3. Resmi Belgede Sahtecilik Suçunda Savunma Nasıl Yapılır?

TCK 204 resmi belgede sahtecilik suçu savunması, sanığın suçlamalara karşı savunma stratejisi geliştirmesiyle yapılır. Savunma, sanığın hukuki haklarının korunması için önemlidir ve adil bir yargılanma sürecinin sağlanması için gereklidir.

Suçun savunması, sanığın avukatı tarafından yürütülür. Avukat, sanığın durumunu değerlendirerek, suçlamaları inceleyerek ve savunma stratejisi geliştirerek savunma hazırlar.

Savunma stratejisi, suçun türüne ve suçlama şekline göre değişebilir. Örneğin, TCK 204 resmi belgede sahtecilik suçu için savunma stratejisi, belgenin gerçekliğinin ispat edilmesi veya suçlamaların yanlış olduğunun kanıtlanması olabilir.

Savunma stratejisi, delillerin incelenmesi ve gerektiğinde uzman görüşlerinin alınmasıyla desteklenebilir. Ayrıca, savunma, tanıkların ifadelerine dayanarak veya suçlunun kişisel beyanlarına dayanarak yapılabilir.

Savunma aşaması, yargılama sürecinin önemli bir parçasıdır ve adil bir yargılanma sürecinin sağlanması için gereklidir. Sanığın savunma hakkı, hukukun temel prensiplerinden biridir ve adil bir yargılanma süreci için zorunlu bir unsurdur.

Sonuç olarak, bir suçun savunması, sanığın avukatı tarafından yürütülür. Savunma stratejisi, suçun türüne ve suçlama şekline göre değişebilir ve delillerin incelenmesi ve gerektiğinde uzman görüşlerinin alınmasıyla desteklenebilir. Sanığın savunma hakkı, hukukun temel prensiplerinden biridir ve adil bir yargılanma süreci için zorunlu bir unsurdur.

4. Resmi Belgede Sahtecilik Etkin Pişmanlık Hükümleri

Resmi belgede sahtecilik suçu işleyen kişiler, pişmanlık duyduklarında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanabilirler. TCK’ye göre, suçluların pişmanlık duymaları ve suçu işlemeden önce belirleyici nitelikteki bilgiyi savcılığa bildirmeleri durumunda, ceza indirimi veya cezadan tamamen muaf tutulma gibi hükümler uygulanabilir.

Ancak resmi belgede sahtecilik suçu gibi belirli suçlarda, etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesi için belli şartlar vardır. Bu şartlardan biri, suçun henüz ortaya çıkmamış olmasıdır. Yani sahtecilik suçu zaten ortaya çıkmış ve soruşturma başlatılmışsa, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak mümkün değildir.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen suçluların, suçu işledikleri andan itibaren bir an önce savcılığa başvurarak pişmanlıklarını dile getirmeleri gerekmektedir. Ayrıca, suçun aydınlatılmasında etkin bir rol oynamaları ve suçun işlenmesindeki diğer kişilerin kimliklerini açıklamaları da önemlidir.

Sonuç olarak, resmi belgede sahtecilik suçu işleyen kişilerin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanabilmesi için belirli şartların sağlanması gerekmektedir. Bu nedenle suç işlemeden önce, yasalara ve belge düzenleme kurallarına uygun davranmak, sahte belge kullanmaktan kaçınmak ve hukuka uygun hareket etmek en doğru yaklaşımdır.

5. Resmi Belgede Sahtecilik Şikayete Tabi mi?

TCK 204 resmi belgede sahtecilik suçunda, şikayete tabi değildir. TCK 204. maddesi uyarınca, bu suçu işleyen kişilerin cezalandırılması için, mağdurun şikayeti aranmaz.

Mağdur, sahtecilik suçu nedeniyle zarar gören veya zarar görmesi muhtemel olan herhangi bir kişi veya kurum olabilir. Örneğin, sahte bir belge ile bir sözleşme yaparak dolandırılan bir kişi, sahtecilik suçu nedeniyle mağdur olabilir. Benzer şekilde, bir kamu kurumuna sunulan sahte bir belge nedeniyle kamu zarara uğrayabilir.

Mağdurun şikayeti aranmaksızın, savcılık soruşturma başlatır ve suçluların tespiti için gerekli adımları atar. Suçluların yakalanması ve cezalandırılması için, mağdurun şikayeti değil de beyanı, delil ve kanıtların da toplanması gerekmektedir.

Sonuç olarak, TCK 204 resmi belgede sahtecilik suçunda, şikayete tabi değildir. Suçluların tespiti ve cezalandırılması için, mağdurun yanı sıra delil ve kanıtların da önemli bir rol oynamaktadır.

5.1 TCK 204 Suçunda Şikayeti Geri Çekince ne olur?

TCK 204 resmi belgede sahtecilik suçunda mağdur, şikayetini geri çekerse, suçlunun cezalandırılması sürecinde herhangi bir değişiklik olmaz zira bu suçun soruşturması ve kovuşturması şikayete tabi değildir.

Suçun yargılaması kamu davası olarak yürütülür. Mağdurun şikayetini geri çekmesi suçun ortadan kalkmasını sağlamaz. Kamu davası, mağdurun şikayeti üzerine açılmışsa, savcılık suçun takibi için yasal zorunluluğu bulunur. Bu nedenle, mağdurun şikayetini geri çekmesi, suçlunun cezalandırılmamasını garantilemez.

Öte yandan, mağdurun zararının karşılanması durumunda, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak mümkün olabilir. Suçlu, mağdur ile anlaşarak, ceza ödemek veya zararı telafi etmek gibi yollarla sorumluluğunu kabul edebilir. Bu durumda, mahkeme kararı ile TCK 204 resmi belgede sahtecilik suçunda ceza ödemesi veya zararın telafisi gerçekleştirilir.

Sonuç olarak, TCK 204 resmi belgede sahtecilik suçunda zarar gören mağdur, şikayetini geri çekerse, suçlunun cezalandırılması sürecinde değişiklikler olabilir. Ancak, suçun kamu davası olarak yürütülmesi halinde, mağdurun şikayetini geri çekmesi suçun ortadan kalkmasını garantilemez. Suçlunun cezalandırılması için, yargı süreci devam edebilir veya uzlaşma yolu ile çözülebilir.

6. Resmi Belgede Sahtecilik Zamanaşımı Süresi

TCK 204 Resmi Belgede Sahtecilik suçunda zamanaşımı süresi 8 yıldır. Yani, suçun işlendiği tarihten itibaren sekiz yıl içinde, suçlu bulunursa cezalandırılabilir.

Ancak zamanaşımı süresi, bazı durumlarda farklılık gösterebilir. Bu sebeple TCK 204 Resmi Belgede Sahtecilik suçu ile yargılanan kimse savunmasında zamanaşımı iddiasını ileri sürmek istiyorsa bir Samsun Ceza Avukatı ile görüşmesi faydalı olur.

Zamanaşımı süresi, suçun ortaya çıkmasından itibaren işlemeye başlar. Ancak, suçun ortaya çıkması bazen suçun işlendiği tarihten sonra gerçekleşebilir. Bu durumda, zamanaşımı süresi suçun ortaya çıkış tarihinden itibaren işlemeye başlar.

Sonuç olarak, resmi belgede sahtecilik suçunun zamanaşımı süresi sekiz yıldır. Ancak, suçun özelliklerine ve durumuna göre zamanaşımı süresi farklılık gösterebilir.

6.1 Ceza Davasında Zamanaşımı Süresi Geçerse Ne Olur?

TCK 204 Resmi Belgede Sahtecilik suçu zamanaşımı süresi, suçun işlendiği tarihten itibaren sekiz yıldır.

Suçun zamanaşımı süresi geçtikten sonra, suçlunun cezalandırılması mümkün olmaz. Yani, zamanaşımı süresi geçen bir TCK 204 Resmi Belgede Sahtecilik suçu için suçlu hakkında dava açılamaz ve ceza verilemez.

Ancak, zamanaşımı süresi geçse bile, suçlunun sorumluluğu devam eder ve suçlu hakkında arşiv kaydı tutulur. Arşiv kaydı, suçlunun gelecekteki işlemleri ve davaları için bir engel oluşturabilir. Ayrıca, zamanaşımı süresinin dolması, TCK 204 Resmi Belgede Sahtecilik suçu mağdurunun tazminat talebini etkilemez.

Sonuç olarak, resmi belgede sahtecilik suçu için zamanaşımı süresi, suçun işlendiği tarihten itibaren beş yıldır. Zamanaşımı süresi geçtikten sonra, suçlunun cezalandırılması mümkün değildir, ancak suçlunun sorumluluğu devam eder ve arşiv kaydı tutulur. Zamanaşımı süresinin dolması, suç mağdurunun tazminat talebini etkilemez.

7. Resmi Belgede Sahtecilik Yargıtay Kararları

TCK 204 Resmi belgede sahtecilik suçu ile ilgili olarak Yargıtay’ın verdiği kararlar, suçun işlenmesi, cezalandırılması ve yargı süreci açısından önemli bir kaynak teşkil etmektedir. Bu kararlar, suçun tanımı, kanıt yeterliliği, ceza miktarı ve cezalandırmanın ölçülülüğü gibi konularda yol gösterici niteliktedir.

Örneğin, Yargıtay’ın bir kararında, sahte belgenin kusurlu bir şekilde düzenlenmesinin TCK 204 Resmi belgede sahtecilik suçu oluşturduğu belirtilmiştir. Ayrıca, sahte belge düzenlemek için kullanılan yazılımın da suçun oluşumu açısından önemli olduğu vurgulanmıştır.

Başka bir Yargıtay kararında ise, sahte belgenin gerçeğe uygun olmayan bir şekilde düzenlenmesi nedeniyle suçun oluşmadığına dair bir karar verilmiştir. Kararda, sahte belgenin doğru ve gerçekçi olması gerektiği vurgulanmıştır.

Yargıtay kararları aynı zamanda cezalandırma konusunda da yol gösterici niteliktedir. Örneğin, Yargıtay’ın bir kararında, suçun işlenmesindeki kusur derecesinin ve zarar boyutunun ceza miktarının belirlenmesinde etkili olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, suçun kamu kurumlarına karşı işlenmesi durumunda cezanın daha ağır olacağı vurgulanmıştır.

Sonuç olarak, TCK 204 Resmi belgede sahtecilik suçu ile ilgili olarak Yargıtay’ın verdiği kararlar, suçun işlenmesi, cezalandırılması ve yargı süreci açısından önemli bir kaynak teşkil etmektedir. Bu kararlar, suçun tanımı, kanıt yeterliliği, ceza miktarı ve cezalandırmanın ölçülülüğü gibi konularda yol gösterici niteliktedir.

8. Resmi Belgede Sahtecilik Suçunda Avukat Tutmak

Resmi belgede sahtecilik suçuyla ilgili olarak bir avukatın rolü, hem suçlular hem de mağdurlar için önemlidir. Avukatlar, suçluların savunmalarını yaparken, mağdurların haklarını savunarak adaletin sağlanmasına katkıda bulunurlar.

Resmi belgede sahtecilik suçuyla suçlanan kişilerin, bir avukat tutarak savunma yapmaları önemlidir. Avukatlar, suçlunun haklarını koruyarak, savunma stratejileri geliştirerek ve delilleri inceleyerek savunma hazırlarlar. Ayrıca, suçlu hakkındaki yasal süreçleri takip ederek, müvekkillerinin cezalandırılmalarını önlemek için ellerinden geleni yaparlar.

Öte yandan, resmi belgede sahtecilik suçu nedeniyle zarar gören mağdurların da bir avukata başvurması önemlidir. Avukatlar, mağdurların haklarını savunarak, zararlarının tazmini için gerekli adımları atarlar. Ayrıca, mağdurların şikayetlerini takip ederek, suçluların cezalandırılmaları için çalışırlar.

Sonuç olarak, resmi belgede sahtecilik suçuyla ilgili olarak bir avukatın rolü, suçluların savunması ve mağdurların haklarının korunması açısından önemlidir. Suçlular, savunmalarını hazırlarken, mağdurlar da zararlarının tazmini için avukatlardan yardım alabilirler.

8.1. Ceza Davalarında Avukat Tutmak Zorunlu mu?

Ceza davalarında avukatın önemi büyüktür. Avukatlar, savunma yaparak, müvekkillerinin haklarını korurlar ve adil bir yargılanma süreci yaşamalarına yardımcı olurlar.

Avukatlar, suçlunun haklarını koruyarak, savunma stratejileri geliştirerek ve delilleri inceleyerek savunma hazırlarlar. Ayrıca, suçlu hakkındaki yasal süreçleri takip ederek, müvekkillerinin cezalandırılmalarını önlemek için ellerinden geleni yaparlar.

Öte yandan, suç mağdurları da avukatlar aracılığıyla haklarını savunabilirler. Mağdurların avukatları, müvekkillerinin haklarını savunarak, zararlarının tazmini için gerekli adımları atarlar. Ayrıca, mağdurların şikayetlerini takip ederek, suçluların cezalandırılmaları için çalışırlar.

Ceza davalarında avukatın önemi, savunma ve mağdurun haklarının korunması açısından büyüktür. Avukatlar, yargılama sürecinde müvekkillerinin yanında yer alarak, adil bir yargılama süreci yaşamalarını sağlarlar. Bu nedenle, suçlular ve mağdurlar, ceza davalarında avukatlardan yardım alarak, yasal süreci daha rahat bir şekilde geçirebilirler.

Sonuç olarak, ceza davalarında avukatın önemi büyüktür. Avukatlar, savunma yaparak, müvekkillerinin haklarını korurlar ve adil bir yargılanma süreci yaşamalarına yardımcı olurlar. Bu nedenle, ceza davalarında avukat tutarak, yasal süreci daha rahat bir şekilde geçirmek mümkündür.

9. Resmi Belgede Sahtecilik Suçunda Avukatlık Ücreti

TCK 204 Resmi belgede sahtecilik suçu ilgili olarak avukatlık ücretleri, avukatın sunduğu hizmetlere ve yasal sürecin karmaşıklığına bağlı olarak değişebilir.

Suçluların savunması için avukat tutmaları durumunda, avukatlık ücreti suçlu ile avukat arasında belirlenir. Bu ücret, avukatın sunduğu hizmetlerin niteliğine ve süresine bağlı olarak değişebilir. Avukatlık ücretleri genellikle saatlik ücretler veya proje bazlı ücretler şeklinde belirlenir.

Öte yandan, TCK 204 Resmi belgede sahtecilik suçu, nedeniyle zarar gören mağdurların da avukat tutmaları mümkündür. Bu durumda, avukatlık ücreti mağdur ile avukat arasında belirlenir. Ücret, avukatın sunduğu hizmetlerin niteliğine, süresine ve mağdurun zararının boyutuna bağlı olarak değişebilir.

Avukatlık ücretleri, genellikle avukatın sunduğu hizmetlerin niteliğine ve süresine göre belirlenir. Bu nedenle, avukat tutmadan önce, ücret konusunda net bir anlaşma yapılması önemlidir.

Sonuç olarak, resmi belgede sahtecilik suçuyla ilgili olarak avukatlık ücretleri, avukatın sunduğu hizmetlere ve yasal sürecin karmaşıklığına bağlı olarak değişebilir. Suçlular ve mağdurlar, avukatlık ücretleri konusunda net bir anlaşma yaparak, yasal süreçte daha rahat bir şekilde hareket edebilirler.

10. Resmi Belgede Sahtecilik Suçunda Görevli Mahkeme

Resmi belgede sahtecilik suçuyla ilgili olarak görevli mahkeme, suçun işlendiği yerdeki Asliye Ceza Mahkemesidir. Bu mahkeme, suçluların yargılandığı ve cezalandırıldığı yerdir.

TCK 204 Resmi belgede sahtecilik suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 204. maddesi kapsamında değerlendirilir. Bu suçun işlenmesi durumunda, suçlu Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanır ve cezalandırılır.

Mahkeme, suçun işlendiği yerdeki Asliye Ceza Mahkemesi olduğu için, suçun işlendiği yerin tespiti önemlidir. Suçun işlendiği yer, sahte belgenin düzenlendiği yer veya sahte belgenin sunulduğu yer olabilir.

Öte yandan, TCK 204 Resmi belgede sahtecilik suçu, kamu kurumlarına karşı işlendiğinde, suçluların yargılandığı mahkeme değişebilir. Bu durumda, suçun işlendiği kamu kurumunun bulunduğu yerdeki Asliye Ceza Mahkemesi görevli olacaktır.

Sonuç olarak, resmi belgede sahtecilik suçuyla ilgili olarak görevli mahkeme, suçun işlendiği yerdeki Asliye Ceza Mahkemesidir. Bu nedenle, suçun işlendiği yerin tespiti önemlidir. Suçun kamu kurumlarına karşı işlenmesi durumunda, yargılanacak mahkeme değişebilir.

10.1 Samsun Asliye Ceza Mahkemesinde Resmi Belgede Sahtecilik Ceza Davası

Samsun Asliye Ceza Mahkemesi, resmi belgede sahtecilik suçuyla ilgili olarak yargılama yapabilen bir mahkemedir. Bu mahkeme, Samsun ilindeki resmi belgede sahtecilik suçlarının yargılandığı yerdir.

Resmi belgede sahtecilik suçu, sahte belge düzenlemek veya gerçeğe aykırı bir belge düzenleyerek sunmak şeklinde gerçekleşebilir. Bu suçun cezalandırılması için, mağdurun şikayeti gereklidir. Şikayet üzerine, savcılık soruşturma başlatır ve suçluların tespiti için gerekli adımları atar.

Samsun Asliye Ceza Mahkemesi, resmi belgede sahtecilik suçuyla ilgili olarak, suçun işlendiği yerin Samsun ilinde olması durumunda görevlidir. Mahkeme, suçluların yargılandığı ve cezalandırıldığı yerdir. Suçun cezası, belgenin türüne ve suçlunun kusur derecesine göre belirlenir.

Sonuç olarak, Samsun Asliye Ceza Mahkemesi, resmi belgede sahtecilik suçuyla ilgili olarak yargılama yapabilen bir mahkemedir. Bu mahkeme, Samsun ilindeki resmi belgede sahtecilik suçlarının yargılandığı yerdir. Suçun cezası, belgenin türüne ve suçlunun kusur derecesine göre belirlenir.

11. TCK 204. Madde Hangi Suçu Düzenler?

TCK 204, resmi belgede sahtecilik suçunu tanımlamaktadır. Bu maddeye göre, bir kişinin resmi bir belgede sahtecilik yapması halinde, suçlu olarak cezalandırılır.

TCK 204 resmi belgede sahtecilik suçu, sahte bir belgenin düzenlenmesi veya gerçeğe aykırı bir belgenin düzenlenerek sunulması şeklinde gerçekleşebilir. Suçun işlenmesi için, belgenin resmi bir belge olması gerekmektedir.

Suçun cezalandırılması için, mağdurun şikayeti gereklidir. Mağdur, zarar gören veya zarar görmesi muhtemel olan herhangi bir kişi veya kurum olabilir. Şikayet üzerine, savcılık soruşturma başlatır ve suçluların tespiti için gerekli adımları atar.

Resmi belgede sahtecilik suçu, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan diğer suçlar gibi cezalandırılır. Suçun cezası, belgenin türüne ve suçlunun kusur derecesine göre belirlenir. Suçun cezası, para cezası, hapis cezası veya her ikisi birlikte olabilir.

Sonuç olarak, TCK 204. madde, resmi belgede sahtecilik suçunu tanımlayan bir maddedir. Suçun cezalandırılması için mağdurun şikayeti gereklidir ve ceza miktarı belgenin türüne ve suçlunun kusur derecesine göre belirlenir.

12. Sonuç

TCK 204 resmi belgede sahtecilik suçu, Türk Ceza Kanunu’nda ciddi cezai sınırlamalar öngören bir suçtur. Bu suçu işlememek için, belge düzenleme işlemlerinde doğru ve tam bilgi vermek, belgenin doğruluğunu kontrol etmek ve sahte belge kullanımına karşı dikkatli olmak gerekmektedir. Aksi takdirde, sahtecilik suçu işlemek ciddi hukuki sonuçlar doğurabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

 1. Resmi belgede sahtecilik suçu hapis cezası mıdır?
 • Evet, TCK 204 resmi belgede sahtecilik suçu hapis cezası öngören bir suçtur.
 1. Sahte belge düzenlemek ne anlama gelir?
 • Sahte belge düzenlemek, bir belgeyi tamamen uydurmak veya gerçek belgeyi değiştirmek anlamına gelir.
 1. Sahte belge kullanmak suç mudur?
 • Evet, sahte belge kullanmak TCK 204’te suç sayılmaktadır.
 1. TCK 204 Resmi belgede sahtecilik suçu işleyen kişilere ne tür cezalar öngörülür?
 • Sahte belge düzenleyen veya düzenlenmesine yardımcı olan kişilere üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası öngörülür. Sahte belgeyi kullanan kişilere bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngörülür.
Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.