Vekaletle Yapılan Satışın Tapu İptali Tescil Davası

19.04.2022
1.052
Vekaletle Yapılan Satışın Tapu İptali Tescil Davası

Vekaletle yapılan satışın iptali genellikle akrabalar arasında yapılan tapu devirleri neticesinde ortaya çıkan uyuşmazlıklarda uygulama alanı bulur. Vekil eden, vekile verdiği gayrimenkul alış satış vekaletnamesinin kapsamını geniş olarak tutmuş ise ve vekilin vekaleti kötüye kullanması durumunda tapu iptal ve tescil davası açılabilir.

Tüm diğer hukuki uyuşmazlıklarda olduğu gibi tapu alış satış vekaleti kötüye kullanma suçu sebebiyle açılan tapu iptal tescil davalarında da ispat önemli bir husustur. Davacı, mahkeme önünde davasını ispat etmesi durumunda kötü niyetli olarak devredilen tapunun iptalini sağlayacaktır. Aksi durumda ise Samsun’da tapu iptal ve tescil davası görülen Asliye Hukuk Mahkemesi ret kararı verecektir. Bu sebeple dava sürecinin bu davalarda tecrübeli bir avukat yardımı ile açılması yararlı olacaktır.

Vekaletle Yapılan Satış İptal Edilir mi?

Vekaletle yapılan satışın iptali ve taşınmaz alış ve satışlarına ilişkin tapuda yapılan işlemlerin büyük bir bölümü taşınmaz devir vekaletnamesi ile yapılmaktadır. Pek tabi bu tür işlemlerin bir kısmı da istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Vekaletnamenin kötüye kullanılması sonucunda yapılan satışın iptal edilebilmesi ise mümkündür. Bu durum ancak bir mahkeme kararı ile sağlanabilir.

Vekaletle yapılan satışın iptali ve tescil edilmesi davasında davacı sıfatına sahip olan vekil edenin bu satışa rızasının olmadığını mahkeme huzurunda ispatlaması gerekir. Taşınmaz alım satımına ilişkin vekaletnamenin kötüye kullanılması sebebiyle taşınmazın türü, satış bedeli gibi ya da devredilen kişi konusunda uyuşmazlıklar olabilir. Ülkemizde taşınmaz fiyatlarının çok hızlı artması sebebiyle bu tür davaların da artış gösterdiği bilinmektedir. Hatta çoğu kez taşınmazın bedelsiz olarak da devredilmesi söz konusu olmaktadır.

Vekaleti Kötüye Kullanma Suçu ve Tapu İptal Tescili

Vekaleti kötüye kullanma sebebiyle açılan tapu iptal ve tescil davalarına ilişkin yargılamalar görülürken incelenecek hususlardan biri de vekilin görevi kötüye kullanıp kullanmadığı hususudur. Bu durumun değerlendirmesinde kişinin davaya konu taşınmazı üçüncü kişiye devretme ihtiyacının olup olmadığı, devrin bedeli ve rayiç bedelin kıyaslanması gibi hususlar ele alınır. Emsal nitelikte Yargıtay kararlarının pek çoğu da bu kriterlerin uygulanması gerektiği yönündedir. Elbette her somut olay kendi içerisinde farklı şartlar bulundurur. Bu sebeple uyuşmazlık dava yoluna taşınırken olumlu sonuç alınıp alınmayacağının tapu iptal ve tescil davası alanında tecrübeli bir avukat yardımı ile değerlendirilmesi gerekir. Zira bu tür davalar özel niteliktedir ve detaylı bir hukuki bilgi birikimi gerektirir.

Samsun’da Vekaletle Yapılan Satışın Tapu İptali Davası

Gayrimenkul satışlarının en yüksek olduğu şehirlerden biri olan Samsun’da vekaletle yapılan satışın iptali ile tapu iptal ve tescili için sıklıkla dava yoluna başvurulduğu görülmektedir. Gerçekten de Samsun Asliye Hukuk Mahkemelerinin 2021 yılı sonu dava raporları incelenecek olduğunda tapu iptal ve tescil davası Samsun ilinde en sık görülen davalardan biridir. Tapu işlemlerinin iptali farklı gerekçelerle talep edilebilir. Bu sebeple yalnızca vekaletle yapılan satışlar durumunda değil sair hususlarda da mahkemeden tapunun iptali istenebilir. Özellikle kardeşler arasında vekaletin kötüye kullanılması ya da miras bırakanın eylemlerine ilişkin tapu iptal davası açılmaktadır. Bu tür davaları açma hakkına sahip olan kişiler hukuka aykırı tapu devri durumunda hak ve menfaatleri doğrudan etkilenenlerdir.

  • Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali Ve Tescili Davaları
  • Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali Ve Tescili Davaları (Mirastan mal kaçırma)
  • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Sebebiyle Tapu İptali Ve Tescili Davaları
  • Ön Alım Hakkından Kaynaklanan Tapu İptali Ve Tescili Davaları
  • Bağıştan Dönme Nedeniyle Tapu İptali Ve Tescili Davaları
  • Geri Alım Hakkından Kaynaklanan Tapu İptali Ve Tescili Davaları
  • Satın Almaya Dayalı Tapu İptali Ve Tescili Davaları
  • Zilyetliğe Dayalı Tapu İptali Ve Tescili Davaları

 Vekaletle Yapılan Satışın Tapu İptal Tescil Davası Yargıtay Kararları


Hile İle Alınan Vekaletin Kötüye Kullanılması

Dava, vekaletin hile ile alındığı ve vekalet görevinin kötüye kullanıldığı iddiasına dayalı tapu iptal ve tescil isteğine ilişkindir. Mahkemece, davalının vekil ile işbirliği içerisinde hareket ettiği, vekilin vekalet görevini kötüye kullandığı belirlenmek ve bu olgular benimsenmek suretiyle davanın kabul edilmiş olmasında kural olarak bir isabetsizlik yoktur. Davalının, bu yöne değinen temyiz itirazları yerinde değildir, reddine. Ne varki, dava konusu 660 sayılı parselde davalıya ait davacıdan intikal etmeyen pay mevcut iken bu husus gözardı gedilerek davalıya ait payın tümünün kabul kapsamına alınması doğru değildir. (Y1HD 8555/10067)

Tapu İptal Tescil ve Ecrimisil Davası

Asıl dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptal tescil ve ecrimisil, iptal tescil olmazsa tazminat, birleşen dava ise; muris muvazaası ve vekalet görevinin kötüye kullanılması hukuksal nedenlerine dayalı tapu iptal ve tescil isteklerine ilişkindir. Mahkemece, asıl ve birleşen davaların kabulüne karar verilmiştir. (Y1HD 7441/11511)

Pay Oranında Tapu İptal ve Tescil Davası

Davacı tarafın iddiası ve değinilen olgular dikkate alınarak gerekli araştırma ve incelemenin yapılması özellikle davacılar adına vekalet tapu iptal ve tescili işlem yapılıp yapılmadığının belirlenmesi şayet yapılmışsa yukarıda belirtilen ilkeler doğrultusunda değerlendirilmesi ve hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde ve eksik inceleme sonucunda karar verilmesi doğru değildir.Davalı tarafın temyiz itirazları yerindedir. Kabulüyle, hükmün açıklanan nedenlerden ötürü 1086 sayılı HUMK’un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, karar verildi. (Y1HD 16698/17011)

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.