Vergi İnceleme Raporuna Karşı Dava Açılması

03.09.2022
720
Vergi İnceleme Raporuna Karşı Dava Açılması

Vergi İnceleme Raporuna karşı dava açılması Samsun Vergi Mahkemesine avukat yardımı ile verilecek bir dilekçe ile gerçekleşmektedir. İncelemeye giren davacının daha önce vermiş olduğu beyannamelerin ve ödemelerinin Samsun Vergi Dairesi tarafından yanlış değerlendirildiğini düşünmesi durumunda vergi incelemesi davasını açmasında hukuki yararı mevcuttur.

Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan görevlendirme ile incelenen kişinin ödenmesi gereken vergilerinin doğruluğunun araştırıldığı ve tespit edildiği bir eylem türü olan vergi incelemesi sonucunda hazırlanan vergi inceleme raporuna itiraz edildiği takdirde olumlu sonuçlar alınabilmektedir. Elbette vergi inceleme raporu itirazının somut gerekçelere dayanması gerekmektedir. 2022 yılı vergi kaçakçılığı cezası hem bir para cezası olmakta hem de ceza mahkemelerinde akabinde dava açılabilmektedir.

Vergi İnceleme Raporu Nedir?

Vergi dairesi tarafından görevlendirilen kimse tarafından vergi incelemesi neticesinde düzenlenen belgeye vergi inceleme raporu denilmektedir. Bu belgenin daha sonra mükellefe cezai işlemler tesis edilmesine yol açtığı düşünüldüğünde oldukça önemli bir evrak olduğu bilinmelidir. İnceleme raporunda ekseriyetle kişinin vergi dairesine daha önce yapmış olduğu bildirimlerin doğru olup olmadığı yer almaktadır. Bu tespitte mükellefin banka hesap hareketleri, müşteri portföyü ve gerçekleştirdiği ticari işler dikkate alınarak düzenlediği makbuzlar ve beyannameleri kontrol edilir. Tek başına Vergi İnceleme Raporuna Karşı Dava Açılması mümkün değildir. Zira inceleme raporu hazırlanması tek başına bir idari eylem olmayıp bu rapora dayanılarak mükellefe verilen para ve diğer vergi cezalarına karşı iptal davası açılabilir.

Samsun Vergi İnceleme Raporu İptal Davası Avukat Ücreti

Samsun ilinde vergi mahkemesi davası için öngörülen avukatlık ücreti son yayınlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile değişti. Buna göre duruşmasız olarak takip edilen vergi mahkemesi davası avukatlık ücreti 5.500 TL olurken vergi inceleme raporuna karşı dava açılması eyleminin duruşmalı olarak talep edilmesi halinde avukatlık ücreti 11.000 TL olmaktadır. Bu ücretler asgari olarak belirlenmiş olup Samsun vergi cezası iptal davası avukat ücreti olayın mahiyetine ve dosya kapsamına göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bu sebeple Samsun vergi mahkemesi avukatı ücreti hakkında doğru bilgi alabilmek için avukat ile ön görüşme yapmak gerekmektedir. Tek başına Vergi İnceleme Raporuna Karşı Dava Açılması için bu alanda bilgili ve yetkin bir avukat ile çalışılmasında fayda vardır.

Vergi İnceleme Raporuna Karşı Dava Açılması Hakkında Danıştay Kararları


Vergi İncelemesi Raporu İptal Davasında Deliller

İncelenen dosyada, dava konusu cezalı tarhiyatın dayanağı olan ve söz konusu vergi inceleme raporu iptal davası ile atıf yapılan vergi tekniği raporunun ihbarnamelerin tebliğ edilmesini müteakip dava açma süresi içerisinde davalı idarece 21.10.2013 tarihinde müstakil olarak tebliğ edilmiştir. Vergi incelemesi raporu iptal davası dilekçesinde de uyuşmazlık konusu olaya ilişkin ayrıntılı açıklamalar yapılarak davacı tarafından haklılığını ortaya koymaya yönelik delillerin dava dilekçesi ekinde dosyaya ibraz edildiği anlaşıldığından işin esasının incelenmesi gerekirken savunma hakkının kısıtlandığından bahisle davayı kabul eden Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Sahte Fatura Düzenleme Konulu Vergi İnceleme Raporu

Sahte fatura kullandığından vergi inceleme raporuna dayanılarak tekerrür hükümleri uygulanarak vergi ziyaı cezalı olarak re’sen tarh edilen 2009/9 dönemi katma değer vergisinin iptali davası talebine ilişkindir. Vergi cezası iptali avukatı tarafından edilen katma değer vergisi matrahlarıyla Ba-Bs bildirimleri arasında uyumsuzluk bulunduğu, belirtilen ciroları yapacak ticari organizasyonu, yeterli işçisi, deposu, şubesi, motorlu araç kaydı ve emtiası olmadığı, alışlarının tamamına yakınını olumsuz tespitli mükelleflerden yaptığı, mükellef kurum yöneticisinin ortağı olduğu şirketler hakkında olumsuz tespitler bulunmaktadır. Davacı şirkete vergi dairesince yazılan yazıya, söz konusu dönemde şirketten alışları olmadığı yazısı da göz önüne alındığında anılan mükellef tarafından davacıya düzenlenmiş faturaların gerçek bir mal teslimi veya hizmet ifasına dayanmayan sahte faturalar olduğu sonucuna ulaşıldığından davanın kabulüne ilişkin mahkeme kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.

Vergi İnceleme Raporu Zamanaşımı Süresi

Tebliğ mazbatasında vergi inceleme raporunun tarih ve sayısının gösterilmesi ve davacının zamanaşımı iddiası karşısında bu iki durumun hangisine, hangi hukuksal sonucun bağlanabileceği konusunda başka bir kanıt aranarak hüküm verilmesine olanak yoktur. Bu durumda, süresinde açılmış bir davanın incelenmesi sırasında inceleme raporunun ihbarnameye eklenmediğinin dosyada bulunan herhangi bir kanıtın varlığı sebebiyle kabul edilmesi halinde, davanın; dava dosyasına idare tarafından sunulacak olan inceleme raporunun davacıya tebliğinden sonra Kanunun 21’inci maddesi de gözetilerek incelenmesi olanaklı olduğundan, vergi mahkemesinin ihbarnamelerin usul yönünden hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle tarhiyatı kaldıran kararında hukuka uygunluk görülmemiştir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.