İş Mahkemesinde Dava Açmak

İş Mahkemesinde Dava Açmak

İş Mahkemesi’nde dava açmak aralarında iş ilişkisi bulunan tarafların bu ilişkinin sona ermesinin ardından ya da iş ilişkisi devam ederken başvurdukları hukuki yoldur. Hem işçi hem de işveren haklarını dava yolu ile bu özel mahkemede arayabilir. Genel mahkemelerin aksine uzmanlaşmış olan İş Mahkemeleri yalnızca işçi davaları, işveren davaları ile ilgilenmektedir.

İş Mahkemesi davaları ülkemizde ekseriyetle kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi işçilik alacaklarına ilişkin olmaktadır. Zorunlu Arabuluculuk uygulamasına başlanması ile birlikte dava sayısında gözle görülür bir azalma yaşanıyor olsa da gerek Arabulucu aşamasında gerek dava aşamasında hak kaybı yaşamak istemeyen işçinin ve işverenin bir Samsun İş Davası Avukatı ile hareket etmesi faydalı olacaktır.

Samsun’da İş Mahkemeleri Hangi Davalara Bakar?

İş Mahkemeleri Samsun’da da diğer illerde de iş ilişkileri üzerine uzmanlaşan mahkemelerdir. Bu nedenle ilgilendikleri ve görev alanına giren dava çeşitliliği azdır. Çoğunlukla işçi ile işveren arasında yaşanan anlaşmazlıklara ilişkin davalara bakarlar. Bu davaların pek çoğunun 4857 Sayılı İş Kanununda yer alması nedeni ile Samsun İş Mahkemelerinin İş Kanunundan doğan davalarla ilgilendiğini söyleyebiliriz.

İş Mahkemesinde incelenen davalar çoğunlukla işçilik alacaklarına ilişkin olur. İşçinin çalışma süresine göre değişkenlik gösteren Kıdem Tazminatı ve İhbar Tazminatı alacakları ile Ulusal Bayram ve Tatil Günlerinde Çalışmalar yapılmasından kaynaklanan alacaklar da Samsun’da İş Davası olarak açılarak hak talep edilebilir. Önemle belirtmek gerekir ki işveren de bu mahkemelerde dava açarak hakkını arayabilmektedir.

İş Davalarında İhtarname Göndermek

İş davalarını açmadan önce İhtarname göndermek her durumda bir yasal zorunluluk değildir. Şöyle ki bir Samsun İş Davası Avukatı tarafından hazırlanan iş akdinin feshine ilişkin İhtarname zorunlu iken keyfi olarak işe gitmeyen işçinin İhtar göndermesine ise gerek yoktur. Ancak açılan davada hem işçinin hem de işverenin yararına olmaktadır. Şöyle ki çoğunlukla Noter aracılığı ile gönderilen İhtar; göndericisinin beyanının yazılı olarak ve içeriği belirli olarak karşı tarafa ulaştırıldığı bir evraktır. Hukuki olarak önemi büyüktür. Zira ilerleyen aşamalarda ihtarın muhatabı kendisine bu tür bilgi verildiğini inkar edemeyecektir. Aynı bildirinin sözlü olarak yapılması halinde ise muhatap kolaylıkla kendisine böyle bir bilgilendirme yapılmadığını ileri sürerek bilgilendirmenin hukuki sonuçlarından kurtulabilecektir.

Atakum’da İş Davası Ne Kadar Sürer?

Atakum’da çalışan bir işçinin açacak olduğu İş Davası da Samsun Mahkemelerinde görülecektir. Zira ilçe olan Atakum’a doğrudan bir mahkeme açılmamıştır. Tıpkı Tekkeköy gibi merkez ile arasındaki mesafe kısa olduğu için gerek görülmemiştir. Atakum’da açılan işçi davası ortalama 1 yıl sürmektedir. Ancak kimi davalarda bilirkişi raporunun geç dönmesi, tanıkların dinletilmesinin uzun bir süre alması gibi haller gerçekleşmektedir. Böyle durumlarda yargılama sürüncemede kalmakta, işçi davalarının süresi olağan kabul edilen 1 yıldan çok daha uzun sürebilmektedir. Davanın uzun süreceği hallerde tarafların arabulucu aşamalarında anlaşmaları daha iyi olacaktır. Bunun için Samsun’da Arabulucu Avukat ile görüşülerek somut uyuşmazlığın çözüme kavuşturulması daha erken bir tarihe çekilebilir.

Samsun’da İş Davası Avukatı Zorunluluğu

İş davalarında avukat tutmak zorunlu değildir. Herkes, taleplerini doğru ve usule uygun bir şekilde sıralayarak davasını açabilir. Dava dilekçesi ve dayandırılan deliller ile iş ilişkisinin sona ermesi arasındaki illiyet bağı kurulduğu takdirde dava açılacaktır. Ancak kendisini bir Samsun İş Davası Avukatı ile temsil ettirmeyen işçinin ya da işverenin dava sırasında bir hak kaybı yaşaması muhtemeldir. Yargılama sırasında önemli olan pek çok sürenin bulunması ve duruşmada etkin bir savunma yapılabilmesi, iş davasında tanıklara doğru soruların yöneltilmesi gereklidir. Bu durumu en iyi yapacak olan ise bir avukattır. Bu nedenle açılmış ya da açılacak iş davalarında bir avukat ile görüşülerek hukuki yardım alınması tarafların lehine olacaktır.

İş Davalarında Zamanaşımı Süresi

İş mahkemelerinde açılacak davalarda zamanaşımı süresi talep konusuna göre değişkenlik göstermektedir. İşçinin maaşı, mesai ücreti gibi doğrudan işçilik alacakları ile ilgili olan durumlarda zamanaşımı süresi 5 yıldır. Bu süre işçinin işten ayrıldığı tarihten itibaren başlamaktadır. Örnekle izah etmek gerekirse 01.10.2015 tarihinde işten ayrılan ve 3 aylık maaşını alamayan bir işçi 01.10.2020 tarihine kadar bu alacak hakkının talebini içeren bir dava açmalıdır. Kıdem Tazminatı ve İhbar Tazminatı alacaklarında ise zamanaşımı süresi 10 yıl olmaktadır. Bu iki alacakta da Borçlar Kanununda yer alan genel zamanaşımı süresi uygulanır. Zira bu alacak haklarının kaynağı tarafların arasındaki iş sözleşmesidir. Bu sözleşme yazılı olmasa bile işçi kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı almaya hak kazanacaktır.

Kıdem Tazminatı Davası

Kıdem Tazminatı davası sadece işçi tarafından açılabilen bir davadır. İşçinin söz konusu işverene bağlı olarak en az bir yıl çalıştığı durumlarda talep edilmesi mümkün olan tazminat alacağı, çalışma süresinin artmasına bağlı olarak artış gösterir. İşçinin bu alacağa hak kazanabilmesi için İş Kanunu Madde 24 ve 25’te sayılan işçinin haklı feshi ve işverenin haksız feshi hallerinin söz konusu olması gerekir.

İşçinin haklı bir sebebi olmaksızın (keyfi olarak) istifa etmesi kıdem tazminatı almaya hak kazanmasını engelleyecektir. Detayları ve hesaplaması farklı koşullarla değişiklik gösteren Kıdem Tazminatı alacağı hakkında kapsamlı bilgi almak için sitemizde yayınlanan Samsun’da Kıdem Tazminatı Davası ile ilgili makalelerimize göz atabilirsiniz.

İhbar Tazminatı Davası

İşçi ile işveren arasında ne zaman biteceği belli olmayan bir iş sözleşmesi mevcut olması durumunda ortaya çıkabilen alacağa İhbar Tazminatı Davası adı verilir. İşveren tarafından iş akdi feshedilen işçi eğer kanunda belirtilen yasal sürelere uyulmamış ise ihbar tazminatı almak için hem Arabuluculuk aşamasında hem de dava açarken başvuruda bulunabilir.

Yine işveren de işçi aleyhine İhbar Tazminatı davası açabilir. İşverene yasal süresi içerisinde işten ayrılacağını bildirmeden iş akdini sonlandıran işçiye karşı açılacak davada mahkeme tarafından tazminat miktarı hesaplanarak işçi tarafından işverene ödenmesine karar verilecektir. İşveren bu Mahkeme kararını icraya koyabilir. Tarafların birbirlerinden olan alacaklarını doğrudan mahsup edebilme imkanı ve yetkisi ise bulunmamaktadır.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.