Samsun Vergi Mahkemesi Davaları

02.05.2020
1.343
Samsun Vergi Mahkemesi Davaları

Samsun Vergi Mahkemesi davaları sayısı yüksek olan şehirlerden biri olduğu için bu alanda uzman avukat bulunması da mümkündür. Firmalar ve kurum arasında yaşanan uyuşmazlıkların uzlaşma yöntemi ile çözülememesi durumunda kurumlar tarafından cezai yaptırımlar uygulanmaktadır. Eğer cezai yaptırımların uygun olmadığı düşünülür ise bu kez Samsun Vergi Mahkemeleri üzerinde açılacak bir dava ile konusu para olan uyuşmazlıklar çözüme kavuşturulacaktır. Eğer vergi suçlarından kaynaklanan bir yargılama söz konusu ise de bu kez bahse konu ceza yargılamasında şahsın bir de ceza davası ile yargılanması söz konusu olmaktadır.

Samsun vergi davaları için şehirde mahkemesi bulunması sebebiyle adalete erişim imkanı oldukça geniştir. Hazırlanacak dava dilekçesinin mahkemeye ibraz edilmesi ile başlayan süreç kurumun cevabı ile Samsun Vergi Mahkemesi tarafından karara bağlanacaktır. Kurulan kararın davacı ya da davalı tarafından haksız görülmesi durumunda ise önce Samsun Bölge İdare Mahkemesi’ne ardından da Danıştay’a başvuru yapılması mümkündür.

Samsun’da Vergi Kaçakçılığı Davaları

Vergi kaçakçılığı davaları hem Samsun Vergi Mahkemelerinde hem de Samsun Asliye Ceza Mahkemelerinde yargılaması yapılan davalardır. Zira vergi kaçakçılığı suçunu işleyen kimseye hem maddi yaptırım hem de cezai yaptırım uygulanmaktadır. Suçun kapsamı Vergi Usul Kanununun 359. maddesinde detaylı olarak düzenlenmiştir. Bu tür davaların başlangıç noktası vergi tetkik raporudur. Bu sebeple raporun düzenlenmesi anından itibaren bir hukuki yardım alınması soruşturma geçiren kimse için olumlu sonuçlar doğuracaktır.

Samsun Vergi Kaçakçılığı davaları sayısı bakımından önde gelen şehirlerden biridir. Bu davaların pek çoğu ise ceza ile karşı karşıya kalan kimse lehine sonuçlanmaktadır. Bu hususta emsal nitelikte Danıştay kararları incelenecek olduğunda mahkemelerin yargılama esnasında temel aldığı ilkeler de tespit edilmiş olur.

Samsun’da Vergi Cezası İptal Davası

Vergi cezaları farklı sebepler ile hükmedilen cezalardır. Kaynaklarının farklılık göstermesi nedeniyle doğrudan bir kanı paylaşılması zor olsa bile cezanın dayanağının usule aykırı olduğu düşünüldüğünde bir vergi cezası iptal davası açılması mantıklı olacaktır. Samsun Vergi Dairesi tarafından uygulanan cezanın kaynağının usule ve yasaya aykırı olduğunun tespiti ise ancak gerekli bilgi ve birikime sahip olunması halinde olacaktır.

Vergi cezası iptal davası Samsun Vergi Mahkemelerinde açılmaktadır. Yargılamanın duruşmalı yapılması ancak davacının bu yönde bir talebi olması halinde mümkündür. Yargılama neticesinde vergi cezasının iptal edilmesi durumunda mahkeme kararı ile birlikte kuruma başvurulması durumunda vergi cezasının iptali sonucu ortaya çıkacaktır.

Samsun Vergi Mahkemesi Davaları Danıştay Kararları


Vergi Ziyaı Cezasının Kaldırılması Davası (Yevmiye Defteri)

Davacı adına, belgeye dayanmadan yevmiye defterine yaptığı kayıtlarla maliyetini arttırmak suretiyle dönem kazancını azalttığından bahisle düzenlenen vergi tekniği raporunu dayanak alan vergi inceleme raporuna istinaden re’sen tarhedilen kurumlar vergisi, geçici vergiler ve gelir vergisi ile verginin üç katı tutarında kesilen ve tekerrür hükümleri uygulanmak suretiyle arttırılan vergi ziyaı cezalarının kaldırılması istemiyle dava açılmıştır. Vergi ziyaının hesap ve muhasebe hilesi nedeniyle meydana geldiği sonucuna varıldığından verginin üç katı tutarında kesilen vergi ziyaı cezasında ve aslı aranmayan geçici vergiler üzerinden bir kat tutarında kesilen vergi ziyaı cezalarında da hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Geçici verginin yıllık vergiye mahsuben peşin alınan bir vergi olması ve Danıştay’ın bu tür olaylarda asgari ceza haddinin uygulanması gerektiği yolunda içtihadına istinaden aslı aranmayan geçici vergi üzerinden kesilen vergi ziyaı cezalarının bir katı aşan kısmında hukuka uygunluk bulunmamaktadır. davacı şirket tarafından ilgili dönem kurum kazancının gizlenmek suretiyle ortaklara dağıtılmış olduğunun kabulünü gerektirdiğinden, re’sen tarhedilen üç kat vergi ziyaı cezalı gelir stopaj vergisinde de hukuka aykırılık görülmemiştir. Olayda, ilk cezanın kesinleştiği tarihi takip eden yılın başından başlamak üzere beş yıl içinde ceza kesilmesi şartı gerçekleşmiştir. Bu nedenle, dava konusu vergi ziyaı cezalarının tekerrür hükümleri uygulanarak yüzde elli oranında arttırılmasında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Sahte Fatura Düzenlemek Suçu ve Cezası

Davacı adına, kanuni temsilcisi olduğu şirketin sahte fatura düzenlediğinden bahisle takdir komisyonu kararlarına istinaden vergi ziyaı cezalı olarak re’sen tarh edilen kurumlar vergisi, geçici vergileri ve gelir (stopaj) vergisinin kaldırılması istenilmiştir. Davacı adına tarh edilen dava konusu cezalı vergilere ilişkin ihbarnamelerle birlikte tarhiyatın dayanağı takdir komisyonu kararları tebliğ edilirken vergi tekniği raporu ile görüş ve öneri raporunun tebliğ edilmediği, Vergi Mahkemesince bu durumun davacının savunma hakkını kısıtlayıcı nitelikte esasa etkili bir şekil eksikliği oluşturduğu gerekçesiyle tarhiyatın kaldırılmasına dayanak alındığı anlaşılmaktadır. Mahkemece her ne kadar vergi tekniği raporunun ihbarnameye eklenerek davacıya tebliğ edilmediği belirtilmiş ise de, dava konusu cezalı vergiye ilişkin ihbarnamenin tebellüğünden itibaren dava açma süresi içinde Vergi Mahkemesinde vergilendirme işlemine karşı dava açılıp uyuşmazlık yargı mercine taşınarak idarenin tüm iddia ve işlemlerine karşı itiraz etme imkânının elde edildiği görülmektedir. Bu durumda, davacı hakkında düzenlenen raporlar davacıya tebliğ edilip, davacının haklılığını ortaya koymaya yönelik delillerini ileri sürmesine imkan verilmek ve uyuşmazlığın esası incelenmek suretiyle bir karar verilmesi gerekmektedir.

Ziyaretçi Yorumları (1)